TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"dalszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dalszy" po polsku

dalszy

przymiotnik
 1. further ****
  • dalszy, dodatkowy
   They didn't give us any further information. (Oni nie udzielili nam żadnych dalszych informacji.)
   Please contact me if you have any further questions. (Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania.)
   Further discussion is pointless. (Dalsza dyskusja jest bezcelowa.)
   We need to avoid further damage to the forests. (Musimy uniknąć dalszego niszczenia lasów.)
   I will send you further instructions. (Prześlę ci dodatkowe instrukcje.)
   link synonim: forward
  • dalszy (bardziej odległy)
   She lives at the further end of the street. (Ona mieszka na dalszym końcu ulicy.)
 2. subsequent **
  • kolejny, dalszy, późniejszy oficjalnie
   Any subsequent changes must be approved. (Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.)
   The subsequent episodes were not as good. (Kolejne odcinki nie były tak dobre.)
 3. forward ****  
  The protagonist is killed off in the forward chapters. (Główny bohater zostaje uśmiercony w dalszych rozdziałach.)
  The forward fate of the woman is unknown. (Dalszy los tej kobiety jest nieznany.)
  link synonim: further
 4. follow-up *
  • dalszy (nakierowany np. na zdobycie większej ilości wiedzy, informacji)
   This section provides follow-up exploratory exercises. (Ta sekcja dostarcza dalsze objaśniające ćwiczenia.)
 5. farther **
  • drugi (np. koniec ulicy), dalszy (np. brzeg rzeki)
   We live on the farther side of the road. (My mieszkamy na drugim końcu drogi.)
   The bridge on the farther riverside was built in 1673. (Ten most na drugim brzegu rzeki został wybudowany w 1673 roku.)
 6. distal
 7. ulterior
  • następny, dalszy
   We proceeded without ulterior problems. (Kontynuowaliśmy bez dalszych problemów.)
 8. onward
 9. succedent
przysłówek
 1. onwards , onward AmE
przymiotnik
 1. far *****
  • daleki, odległy
   The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
   The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
   That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
   link synonimy: distant, faraway
 2. distant **
  • daleki, odległy
   She heard a distant noise. (Ona usłyszała odległy hałas.)
   He's my distant relative. (On jest moim dalekim krewnym.)
   I think we will see each other in the not too distant future. (Myślę, że zobaczymy się w nieodległej przyszłości.)
   link synonimy: faraway, far
   przeciwieństwo: imminent
 3. remote **
  • daleki, odległy
   My grandparents live in a remote village. (Moi dziadkowie żyją na odległej wsi.)
   We live in a remote village. (Mieszkamy w odległej wsi.)
  • daleki, odległy (o czasie)
   I want to have children in the remote future. (Chcę mieć dzieci w dalekiej przyszłości.)
   I don't think about the remote future. (Nie myślę o odległej przyszłości.)
  • daleki, odmienny
   Our beliefs are too remote for us to get along. (Nasze przekonania są zbyt odmienne byśmy mogli się dogadać.)
 4. wide ****
  • daleki, omijający (np. uderzenie, strzał)
   He took a wide shot and everyone was mad at him. (On oddał omijający strzał i wszyscy byli na niego źli.)
 5. far-off termin literacki
 6. faraway
  • daleki, odległy oficjalnie
   Veronica used to travel to faraway places all around the world. (Veronica niegdyś podróżowała do odległych miejsc na całym świecie.)
   link synonimy: distant, far