TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zainteresowany czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zainteresowany czymś" po polsku

przymiotnik
 1. concerned ****
  • zaangażowany, zainteresowany
   She's a concerned citizen, she loves her town. (Ona jest zaangażowaną obywatelką, kocha swoje miasto.)
   I ask all concerned to stay in the room. (Proszę wszystkich zainteresowanych o zostanie w sali.)
   I'm concerned with animal rights. (Jestem zaangażowana w prawa zwierząt.)
   zobacz także: interested
 2. interested , ***
 3. involved ****
 4. attentive
 5. piqued
 1. up for something ***
  • zainteresowany (np. jakąś aktywnością, robieniem czegoś) język mówiony
   Are you up for going to the cinema tonight? (Czy jesteś zainteresowany wyjściem dziś do kina?)
   I'm up for anything that involves not being at home. (Jestem zainteresowany czymkolwiek co wiąże się z niebyciem w domu.)

zainteresowany czymś

 1. concerned with something **  
  She's not concerned with my well-being. (Ona nie jest zainteresowana moim dobrym samopoczuciem.)
czasownik
 1. interest *****
  • zainteresować, zaciekawić [przechodni]
   This particular subject interested me. (Ten konkretny temat mnie zainteresował.)
   The beginning of the film interested me, I want to finish watching it. (Początek filmu mnie zaciekawił, chcę dokończyć go oglądać.)
 2. engage ***
  • zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie) oficjalnie [przechodni]
   My article engaged the attention of the whole city. (Mój artykuł przyciągnął uwagę całego miasta.)
   Her outfits always engage a lot of attention. (Jej stroje zawsze przyciągają dużo uwagi.)
 3. hook ***
  • zainteresować (kogoś czymś) potocznie [przechodni]
   We want to make all our points while we've got them hooked. (Chcemy wyrazić się jasno we wszystkich sprawach dopóki oni są zainteresowani.)
 4. pull *****
 1. attract interest
czasownik
 1. care *****
 2. sizzle , także: zizzle
 3. hold appeal
 1. give a flying fuck obraźliwie
 2. give a fuck , give two shits
czasownik
 1. draw somebody to something
  • przyciągać kogoś do czegoś, zainteresować kogoś czymś
   What first drew you to studying computer science? (Co na początku przyciągnęło cię do studiowania informatyki?)
   I was drawn to a charming sound of music. (Przyciągnął mnie czarujący dźwięk muzyki.)
   Her blue eyes really drew me to her. (Jej niebieskie oczy naprawdę mnie zainteresowały.)
phrasal verb
 1. turn somebody on to something  
  I turned him on to physics. (Zainteresowałem go fizyką.)
  Why don't you turn her on to modern art? (Dlaczego nie zainteresujesz jej sztuką nowoczesną?)
phrasal verb
 1. pull somebody in
 2. turn somebody on *
 1. catch somebody's eye  
phrasal verb
 1. take to something ***
 2. take something up * , także: take up something **
 3. get into something ***
 4. latch onto something
 1. take an interest in something  
obrazek do "be interested in something" po polsku
phrasal verb
 1. care about something **
  • przejmować się czymś, interesować się czymś, zależeć na czymś
   She didn't care about it one way or the other. (Nie interesowało jej to w żaden sposób.)
   He always cares the most about all those meaningless details. (On zawsze najbardziej przejmuje się tymi wszystkimi nic nie znaczącymi szczegółami.)
   Do you care about me at all? (Czy w ogóle się mną przejmujesz?)
   I don't care about politics. (Nie interesuję się polityką.)
czasownik
 1. be into something *
 1. be interested in something
  • być czymś zainteresowanym, interesować się czymś
   I'm interested in this job. (Jestem zainteresowany tą pracą.)
   She asked me whether I was interested in working for her. (Ona zapytała mnie, czy byłbym zainteresowany, żeby dla niej pracować.)
   What are you interested in? (Czym się interesujesz?)
   He's interested in politics. (On interesuje się polityką.)
idiom
 1. groove on something
rzeczownik
 1. interest oneself in something , have an interest in something
czasownik
 1. dabble
idiom
 1. give a damn
phrasal verb
 1. blow somebody off
 1. not give a toss about somebody
idiom
 1. take a liking to somebody
 2. take a shine to somebody

Powiązane zwroty — "zainteresowany czymś"

rzeczownik
inne
przymiotnik
obojętny (nie zainteresowany czymś, reagujący w obojętny sposób) = indifferent
idiom