"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
1. later write = później napisz later write
4. once write = kiedyś napisz once write
10. written widely = napisany powszechnie written widely
12. written mainly = napisany głównie written mainly
13. simply write = po prostu napisz simply write
14. clearly written = najwyraźniej napisany clearly written
17. written entirely = napisany całkowicie written entirely
18. write directly = napisz bezpośrednio write directly
20. well written = dobrze napisany well written
24. largely written = w dużej mierze napisany largely written
26. specially written = specjalnie napisany specially written
28. further write = ponadto napisz further write
29. badly written = słabo napisany badly written
33. poorly written = ubogo napisany poorly written
35. written solely = napisany wyłącznie written solely
38. written jointly = napisany wspólnie written jointly
39. written before = napisany wcześniej written before
41. write prolifically = napisz płodnie write prolifically
43. newly written = nowo napisany newly written
44. hastily written = pośpiesznie napisany hastily written
48. written alone = napisany w pojedynkę written alone
49. partly written = częściowo napisany partly written

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.