"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
1. split open = rozedrzeć, rozdzierać split open
  • My head felt as if it was going to split open.
  • After a while, my head felt about to split open.
  • It split open on the floor in front of me and suddenly I could stand.
  • One had been split open but left on the ground.
  • But obviously he didn't know this thing, or all hell would have split open.
  • No blood, though he would have sworn his head was split open.
  • Trip's head felt as though it were going to split open.
  • He put his hand on the door and it split open.
  • Her head felt like it was about to split open.
  • Each one, as we got it up, was split open.
2. actually split = faktycznie podzielić actually split
3. openly split = otwarcie podzielić openly split
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.