MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) decide, suggest, cause
Kolokacji: 3
1. decide to split = zdecyduj się dzielić decide to split
  • It wasn't too long that the band decided to split up.
  • I decided to split my time between the two neighborhoods.
  • The rest of the band continued for a while but decided to split up.
  • We decided to split the difference and stay for a while.
  • To be fair, I decided to split it in two.
  • The two discussed the direction of their relationship and decided to split.
  • Nor could she be in more than one place if they decided to split up.
  • Despite this plan, the group all decide to split up from each other.
  • After a band meeting on 30 January 2007, they decided to split.
  • In May of 2013, the band decided to split up.
2. suggest to split = zasugeruj rozdarciu suggest to split
3. cause to split = powód do rozdarcia cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.