Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
(2) at, for, to, by, from, ...
Kolokacji: 12
1. split at = dzielić przy split at
2. split for = dzielić dla split for
3. split to = dzielić aby split to
4. split by = dzielić przez split by
5. split off from = odłam się split off from
6. split down = podziel w dół split down
8. split during = dzielić podczas split during
9. split up in = rozdzielać się w split up in
10. split across = podziel wszerz split across
11. split under = podziel poniżej split under
12. split out = podziel na zewnątrz split out
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.