TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. specially designed = specjalnie zaprojektowany specially designed
4. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
5. carefully designed = ostrożnie zaprojektować carefully designed
6. poorly designed = ubogo zaprojektowany poorly designed
7. newly designed = nowo zaprojektować newly designed
8. initially designed = początkowo zaprojektować initially designed
9. especially designed = szczególnie zaprojektować especially designed
  • The school in which they work is a building especially designed for teaching'.
  • The software on each computer is especially designed for language learning.
  • More than 200 components were designed especially for the car.
  • They were especially designed for the poor that could not afford to pay.
  • The program has been especially designed with the specific needs of the potential employers in mind.
  • But they've never had a market designed especially for them.
  • Some things are designed and made especially to make people feel erotic.
  • I built a house upon it designed especially for our comfort.
  • In the short term she advocates religious education especially designed for older people.
  • The 13A was designed especially for all wheel drive applications.
10. well designed = dobrze zaprojektowany well designed
11. beautifully designed = pięknie zaprojektować beautifully designed
12. properly designed = odpowiednio zaprojektować properly designed
14. later design = później projekt later design
15. designed mainly = zaprojektowany głównie designed mainly
16. clearly designed = najwyraźniej zaprojektować clearly designed
18. designed solely = zaprojektowany wyłącznie designed solely
19. actually designed = faktycznie zaprojektować actually designed
20. expressly designed = kategorycznie zaprojektować expressly designed
21. cleverly designed = inteligentnie zaprojektować cleverly designed
22. badly designed = źle zaprojektowany badly designed
23. generally designed = ogólnie zaprojektować generally designed
24. simply designed = po prostu zaprojektować simply designed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.