ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. specially designed = specjalnie zaprojektowany specially designed
4. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
5. carefully designed = ostrożnie zaprojektować carefully designed
  • Such programs must be carefully designed as part of an overall program.
  • The learning environment has to be carefully designed to focus student's attention on the relevant issues.
  • Carefully designed to be very effective in an urban environment.
  • You won't find many details in this carefully designed work that are included by chance.
  • The students in the program follow ten carefully designed courses.
  • The means used must be carefully designed to achieve the objective.
  • The most carefully designed machine in the world will seize up if over worked.
  • The bomb had been carefully designed for this particular mission.
  • This resulted in each town being carefully designed to be unique.
  • However, such a signature must be designed carefully to ensure its security.
6. poorly designed = ubogo zaprojektowany poorly designed
7. newly designed = nowo zaprojektować newly designed
8. initially designed = początkowo zaprojektować initially designed
9. especially designed = szczególnie zaprojektować especially designed
10. well designed = dobrze zaprojektowany well designed
11. beautifully designed = pięknie zaprojektować beautifully designed
12. properly designed = odpowiednio zaprojektować properly designed
14. later design = później projekt later design
15. designed mainly = zaprojektowany głównie designed mainly
16. clearly designed = najwyraźniej zaprojektować clearly designed
18. designed solely = zaprojektowany wyłącznie designed solely
19. actually designed = faktycznie zaprojektować actually designed
20. expressly designed = kategorycznie zaprojektować expressly designed
21. cleverly designed = inteligentnie zaprojektować cleverly designed
22. badly designed = źle zaprojektowany badly designed
23. generally designed = ogólnie zaprojektować generally designed
24. simply designed = po prostu zaprojektować simply designed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.