ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. specially designed = specjalnie zaprojektowany specially designed
4. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
  • It is primarily designed for studio use, but can also be used in the field.
  • The language is primarily designed for use in the development of business applications.
  • Like those cars, it's been designed primarily for the track.
  • Windows Phone is also no longer designed primarily for businesses.
  • The technology was primarily designed for military use and supports public safety.
  • It is clear that such forms are designed primarily to protect the hospital from legal action.
  • They were primarily designed for the Intel 8080/8085-processors, but later used in x86-systems.
  • These books, by tax experts, are primarily designed to help those who do their own returns.
  • The problem comes when a social action strategy is designed primarily around a lawsuit.
  • Justice demands therefore that it be designed primarily for living.
5. carefully designed = ostrożnie zaprojektować carefully designed
6. poorly designed = ubogo zaprojektowany poorly designed
7. newly designed = nowo zaprojektować newly designed
8. initially designed = początkowo zaprojektować initially designed
9. especially designed = szczególnie zaprojektować especially designed
10. well designed = dobrze zaprojektowany well designed
11. beautifully designed = pięknie zaprojektować beautifully designed
12. properly designed = odpowiednio zaprojektować properly designed
14. later design = później projekt later design
15. designed mainly = zaprojektowany głównie designed mainly
16. clearly designed = najwyraźniej zaprojektować clearly designed
18. designed solely = zaprojektowany wyłącznie designed solely
19. actually designed = faktycznie zaprojektować actually designed
20. expressly designed = kategorycznie zaprojektować expressly designed
21. cleverly designed = inteligentnie zaprojektować cleverly designed
22. badly designed = źle zaprojektowany badly designed
23. generally designed = ogólnie zaprojektować generally designed
24. simply designed = po prostu zaprojektować simply designed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.