"deliberately designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie zaprojektować
  1. design czasownik + deliberately przysłówek
    Silna kolokacja

    It almost seemed to me like a park, a deliberately designed game preserve.