ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zużyty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zużyty" po polsku

zużyty

obrazek do "dead" po polsku
przymiotnik
 1. dead
  • zużyty, wypalony (np. zapałki)
   You can't use dead matches because they won't work. (Nie możesz użyć wypalonych zapałek, ponieważ nie będą działać.)
   Dead candles were lying all over the house. (Wypalone świeczki walały się po całym domu.)
   link synonim: flat
 2. tattered
  • podarty (o książce), wystrzępiony, zużyty (o ubraniu)
   I will not read a tattered book. (Nie przeczytam podartej książki.)
   She would never wear tattered clothes. (Ona nigdy nie założyłaby zużytych ubrań.)
 3. worn ,
  • zużyty (np. o mechanizmie)
 4. spent
 5. waste ***
  • odpadowy, wybrakowany, bezwartościowy, zużyty
   These antiques are waste. (Te antyki są bezwartościowe.)
   What are you going to do with these waste things? (Co zrobisz z tymi bezwartościowymi rzeczami?)
 6. end-of-life
 7. unserviceable
 8. shot , ****
  • zużyty, stargany, zszargany (np. nerwy) język mówiony
   This whole situation doesn't help my shot nerves. (Ta cała sytuacja nie pomaga moim zszarganym nerwom.)
   My shot health is getting worse. (Moje stargane zdrowie pogarsza się.)
 9. worn out , worn-out
 10. tatty
 11. weather-stained
  • zużyty, znoszony (poprzez wystawienie na różne warunki pogodowe)
idiom
 1. the worse for wear potocznie
czasownik
 1. use *****   [przechodni]
  Don't use all the butter! (Nie zużyj całego masła!)
  You used too much water last month. (W zeszłym miesiącu zużyliście za dużo wody.)
 2. spend *****
  • zużywać, wydatkować (np. energię) [przechodni]
   Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
   I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
   She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
 3. eat *****
  • zużywać (duże ilości czegoś) [przechodni]
   These smartphone applications eat a lot of battery power. (Te aplikacje na telefon zużywają dużo baterii.)
   Air conditioning eats a lot of power. (Klimatyzacja zużywa dużo prądu.)
   I like to sing - eat your heart out Madonna. (Lubię śpiewać - biję na głowę nawet Madonnę.)
 4. consume **
 5. exhaust **
 6. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) oficjalnie
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 7. devour *
 8. outwear  
phrasal verb
 1. go through something ***
 2. channel something off
idiom
 1. burn through
phrasal verb
 1. use something up *  
  He used my shampoo up. (On zużył mój szampon.)
  This app is using all the battery up. (Ta aplikacja zużywa całą baterię.)
phrasal verb
 1. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
czasownik
 1. overwear
phrasal verb
 1. give out *
  • odmówić posłuszeństwa (przestać prawidłowo funkcjonować np. części ciała, narządy, przedmioty), zużyć się
   My legs gave out at the end of the marathon. (Moje nogi odmówiły posłuszeństwa pod koniec maratonu.)
   I felt my legs give out and I collapsed onto the floor. (Czułam, jak moje nogi odmówiły posłuszeństwa i osunęłam się na podłogę.)
 2. wear out
czasownik
 1. be getting old
idiom
 1. wear thin  

powered by  eTutor logo