BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zużyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zużyć się" po polsku

zużyć się

phrasal verb
 1. give out *
  • odmówić posłuszeństwa (przestać prawidłowo funkcjonować np. części ciała, narządy, przedmioty), zużyć się
   My legs gave out at the end of the marathon. (Moje nogi odmówiły posłuszeństwa pod koniec maratonu.)
   I felt my legs give out and I collapsed onto the floor. (Czułam, jak moje nogi odmówiły posłuszeństwa i osunęłam się na podłogę.)
 2. wear out
  • zużyć się, zniszczyć się (np. buty)
   to become useless due to long usage
   We have to buy you new shoes, because these have worn out. (Musimy kupić ci nowe buty, ponieważ te się zużyły.)
   The tires in my car are wearing out quickly. (Opony w moim samochodzie szybko się zużywają.)
czasownik
 1. use *****   [przechodni]
  Don't use all the butter! (Nie zużyj całego masła!)
  You used too much water last month. (W zeszłym miesiącu zużyliście za dużo wody.)
 2. spend *****
  • zużywać, wydatkować (np. energię) [przechodni]
   Stop spending your energy on toxic people. (Przestań wydatkować swoją energię na toksycznych ludzi.)
   I will not spend my energy on arguing with you. (Nie będę wydatkować swojej energii na sprzeczanie się z tobą.)
   She spends a lot of energy on her children. (Ona wydatkuje sporo energii na swoje dzieci.)
 3. eat *****
  • zużywać (duże ilości czegoś) [przechodni]
   These smartphone applications eat a lot of battery power. (Te aplikacje na telefon zużywają dużo baterii.)
   Air conditioning eats a lot of power. (Klimatyzacja zużywa dużo prądu.)
   I like to sing - eat your heart out Madonna. (Lubię śpiewać - biję na głowę nawet Madonnę.)
 4. consume **
 5. exhaust **
 6. expend
  • zużywać, poświęcać (czas, energię, pieniądze) oficjalnie
   I did not expend all these resources only to see my profits shrink. (Nie zużyłem tych wszystkich surowców po to, żeby teraz moje zyski malały.)
   I expended a lot of my time to reach this conclusion. (Poświęciłem sporo mojego czasu, aby dojść do tego wniosku.)
   She expended all her energy today, and now she just wants to sleep. (Ona zużyła dzisiaj całą swoją energię i teraz chce już tylko iść spać.)
 7. devour *
 8. outwear  
phrasal verb
 1. go through something ***
 2. channel something off
idiom
 1. burn through
phrasal verb
 1. use something up *  
  He used my shampoo up. (On zużył mój szampon.)
  This app is using all the battery up. (Ta aplikacja zużywa całą baterię.)
phrasal verb
 1. give out *
  • wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy), zużyć
   My savings have given out in less than a year! (Moje oszczędności wyczerpały się w mniej niż rok!)
czasownik
 1. overwear
rzeczownik
 1. wear , *   [niepoliczalny]
  This computer is broken due to too much wear. (Ten komputer jest zepsuty przez nadmierne zużycie.)
 2. exhaustion *
 3. intake *
  • spożycie, zużycie
   Any alcohol intake impairs driving capability. (Każde spożycie alkoholu ma negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu.)
 4. usage *
  • zużycie (np. wody) [niepoliczalny]
   Water usage has increased due to hot weather. (Zużycie wody wzrosło z powodu gorącej pogody.)
 5. overwearing
czasownik
 1. be getting old
idiom
 1. wear thin  

Powiązane zwroty — "zużyć się"

przymiotnik
zużyty = dead +10 znaczeń
użytkowy = applied +4 znaczenia
idiom
phrasal verb
czasownik
rzeczownik
zużywanie = eating +3 znaczenia

"zużyć się" — Słownik kolokacji angielskich

wear out kolokacja
 1. wear czasownik + out particle = zużyć się, zniszczyć się (np. buty)
  Bardzo silna kolokacja

  Who would have thought the man could near to wear her out?

  Podobne kolokacje:
give out kolokacja
 1. give czasownik + out particle = odmówić posłuszeństwa (przestać prawidłowo funkcjonować np. części ciała, narządy, przedmioty), zużyć się
  Bardzo silna kolokacja

  I don't give out my phone number to other people.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo