BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pozwolenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pozwolenie" po polsku

pozwolenie

rzeczownik
 1. permission , **
  • pozwolenie, przyzwolenie (czyjaś zgoda na coś) [niepoliczalny]
   She didn't ask anyone for permission. (Ona nie zapytała nikogo o pozwolenie.)
   If you don't turn up we'll know you didn't get permission. (Jeśli się nie pojawisz, będziemy wiedzieć, że nie otrzymałeś pozwolenia.)
   My mother gave me permission to come back home after midnight. (Mama dała mi pozwolenie na powrót do domu po północy.)
   link synonimy: consent, clearance
  • pozwolenie (dokument) [policzalny]
   You need to collect all the necessary permissions until you can start a business. (Musisz zebrać wszystkie konieczne pozwolenia, zanim otworzysz biznes.)
 2. permit , **
 3. authority , ****
 4. leave *****
 5. clearance , clearage
 6. legal right
 7. permission slip
 8. sa-so
czasownik
 1. allow *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   He would never allow such a thing! (On nigdy by nie pozwolił na taką rzecz!)
   Do you think they would allow that? (Myślisz, że pozwoliliby na to?)
   Are dictionaries allowed in the exam? (Czy słowniki są dozwolone w trakcie egzaminu?)
   link synonim: permit
 2. let *****
  • pozwalać, zezwalać [przechodni]
   Her parents don't let her play with other children. (Jej rodzice nie pozwalają jej się bawić z innymi dziećmi.)
   He lets her do whatever she wants. (On pozwala jej robić co tylko chce.)
 3. enable ***
  • umożliwiać, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać odpowiednie warunki [przechodni]
   I will enable you to have access to all the options. (Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.)
   A walker enables the elderly to walk. (Balkonik umożliwia starszym ludziom chodzenie.)
   My wife enabled me to continue my work. (Moja żona stworzyła mi odpowiednie warunki do kontynuowania mojej pracy.)
   My aunt enabled me to go to school. (Moja ciocia umożliwiła mi chodzenie do szkoły.)
   This loan will enable my trip. (Ta pożyczka umożliwi moją wycieczkę.)
 4. give ***** , także: gie ScoE
  • pozwalać, dawać [przechodni]
   The director gave me a permission to sign the contract. (Dyrektor dał mi pozwolenie na podpisanie tego kontraktu.)
   I gave him some things to play. (Dałem mu trochę rzeczy do zabawy.)
   She was given a second chance. (Została jej dana druga szansa.)
 5. permit , ***
  • pozwalać, zezwalać oficjalnie [przechodni]
   Dogs are not permitted inside the shop. (Nie zezwala się na wprowadzanie psów do sklepu.)
   I'll just copy that, if you permit me. (Po prostu skopiuję to, jeśli mi pozwolisz.)
   He is not permitted to watch TV after 10 pm. (Nie wolno mu oglądać telewizji po 10 wieczorem.)
   link synonim: allow
   przeciwieństwo: refuse
 6. afford , ***
  • pozwalać (sobie na coś) [przechodni]
   You're so thin that you can afford a whole bar of chocolate. (Jesteś tak chudy, że możesz pozwolić sobie na całą tabliczkę czekolady.)
   I have so much work to do that I can't afford another day off. (Mam tak dużo pracy do zrobienia, że nie mogę pozwolić sobie na kolejny wolny dzień.)
 7. consent **
 8. presume *  
 9. beteem
czasownik
 1. indulge *

Powiązane zwroty — "pozwolenie"

czasownik
otrzymywać (np. pozwolenie) = obtain
móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu) = can , can +1 znaczenie
mógłby (używane do uprzejmego pytania o pozwolenie) = might , także: micht ScoE
wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) = issue
wpuścić (pozwolić komuś wejść gdzieś) = admit
rzeczownik
idiom
inne
phrasal verb
przyjąć kogoś z powrotem (pozwolić komuś wrócić do wspólnego mieszkania) = take somebody back
uciszyć kogoś (nie pozwolić komuś mówić o jakiejś sprawie, np. o czymś nielegalnym) = hush somebody up
spojrzeć szerzej (nie pozwolić by coś wpłynęło na czyjąś opinię np. stereotypy) = see past something
pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie) = fire away , ask away

"pozwolenie" — Słownik kolokacji angielskich

legal right kolokacja
 1. legal przymiotnik + right rzeczownik = przysługujące prawo, prawo podmiotowe, uprawnienie ustawowe, pozwolenie
  Bardzo silna kolokacja

  I still have the legal right to return to Earth.

permission slip kolokacja
 1. permission rzeczownik + slip rzeczownik = pozwolenie, pisemna zgoda rodziców na udział dziecka (np. w wycieczce szkolnej)
  Luźna kolokacja

  No student may use the Internet without a parental permission slip on file.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo