"on ma" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "on ma" po polsku — Słownik angielsko-polski

on ma

czasownik
 1. he has  
obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. have *****
  • mieć, posiadać [TRANSITIVE]
   I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
   Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
   That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
  • mieć (np. jakąś cechę, właściwość) [TRANSITIVE]
   She has long, dark hair. (Ona ma długie, ciemne włosy.)
   My wife doesn't have patience. (Moja żona nie ma cierpliwości.)
  • otrzymywać, mieć [TRANSITIVE]
  • mieć (czas) [TRANSITIVE]
   Keep talking, I have time. (Mów dalej, mam czas.)
   I don't have time for your jokes. (Nie mam czasu na twoje żarty.)
  • mieć (coś w określonej pozycji, w określonym stanie) [TRANSITIVE]
  • mieć (pracę, obowiązki) [TRANSITIVE]
   I have too many responsibilities. (Mam za dużo obowiązków.)
  • mieć (gości) [TRANSITIVE]
   I can't go out tonight, I have guests. (Nie mogę dziś wyjść, mam gości.)
  • mieć (szansę, okazję) [TRANSITIVE]
   Do you think I have a chance with her? (Czy myślisz, że mam u niej szansę?)
  • mieć, miewać (np. ból głowy) [TRANSITIVE]
   I have a headache. (Mam ból głowy.)
   I have stomachaches. (Miewam bóle brzucha.)
 2. possess **
  • posiadać, mieć [TRANSITIVE]
   Nothing I possess makes me happy. (Nic, co posiadam, nie czyni mnie szczęśliwym.)
   He wants to possess power, more than anything else. (On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.)
   I don't possess any valuables. (Nie posiadam żadnych kosztowności.)
   link synonim: own
 3. hold *****
  • mieć (np. rekord) [TRANSITIVE]
   Their current goal is to hold a record in the Guinness Book. (Ich obecnym celem jest mieć rekord zapisany w Księdze Guinnessa.)
   She held a record for a long distance running. (Ona miała rekord w bieganiu długo dystansowym.)
  • mieć (np. opinię), utrzymywać, twierdzić [TRANSITIVE]
   He holds an opinion different from mine. (On ma inną opinię niż ja.)
   A glass of red wine is held to be good for the health. (Istnieje opinia, że lampka czerwonego wina jest dobra dla zdrowia.)
  • mieć, zawierać (np. określoną liczbę miejsc) [TRANSITIVE]
   This car holds 3 seats in the back. (Ten samochód ma trzy siedzenia z tyłu.)
   The conference room holds 500 people. (Sala konferencyjna ma miejsce na 500 osób.)
  • mieć (określoną cechę) formal [TRANSITIVE]
   He held strong despite his pain. (On był silny pomimo bólu.)
 4. cherish
 5. nourish
 6. get *****
  • mieć, doświadczać (np. dużo czasu, za mało ćwiczeń fizycznych) [TRANSITIVE]
   He gets plenty of time when he leaves work earlier. (On ma dużo czasu, gdy wychodzi z pracy wcześniej.)
 7. do *****
 8. have got British English
phrasal verb
 1. hold out something *
  • mieć (nadzieję)
   They hold out hope of finding their son. (Oni mają nadzieję na odnalezienie ich syna.)
   You should hold out hope of her coming home. (Powinniście mieć nadzieję, że ona powróci do domu.)
czasownik
 1. have something *****
  • mieć coś, zawierać coś
   Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
   I just wanted you to have something to remember us by. (Chciałem, byś miała coś, co będzie ci o nas przypominać.)
  • mieć coś, posiadać coś
   I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
   My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
idiom
 1. have something to one's name
 2. have something in one's hot little hand informal , hold something in one's hot little hand informal
czasownik
 1. lack ****
  • nie mieć czegoś, cierpieć na brak [TRANSITIVE]
   He lacks some basic knowledge about the history. (On nie ma podstawowej wiedzy na temat historii.)
   Kate lacks confidence. She's very shy. (Kate nie ma pewności siebie. Ona jest bardzo nieśmiała.)
   He doesn't lack enthusiasm. (On nie cierpi na brak entuzjazmu.)
 2. be out of something *
 3. be hard up for something  
 4. be hurting for something
 5. go short of something   British English
 6. be wanting in something
 1. be fresh out of something
przymiotnik
 1. my , mine  
  Hey, this is my pen. (Hej, to jest mój długopis.)
  Kate is a very good friend of mine. (Kasia jest moją bardzo dobrą przyjaciółką.)
  If your mobile phone is broken, I will lend you mine. (Jeśli twój telefon komórkowy jest zepsuty, pożyczę ci swój.)
  "My" używamy przed rzeczownikami. "Mine" używamy, gdy rzeczownik, którego dotyczy, nie występuje w zdaniu, bądź występuje w innej części zdania.
  zobacz także: I
czasownik
 1. miss *****
  • nie mieć, brakować (np. zębów) [TRANSITIVE]
   My dog misses 6 teeth. (Mojemu psu brakuje 6 zębów.)
   She misses creativity and diligence. (Brakuje jej kreatywności i pracowitości.)
 2. be hard up
czasownik
 1. have *****
  • mieć kogoś (gdy mamy na myśli, że ktoś uprawiał z kimś seks) informal [TRANSITIVE]
   I think she's had a lot of men. (Myślę że ona miała wielu mężczyzn.)
czasownik
 1. she has  
czasownik
 1. it has  

Powiązane zwroty — "on ma"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
mienie = property +2 znaczenia
wrażenie (mieć) = sensation
idiom