ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. widely used = powszechnie używany widely used
5. used safely = użyty bezpiecznie used safely
7. largely used = wyraźnie używany largely used
13. universally used = powszechnie stosowany universally used
14. used before = użyty wcześniej used before
15. popularly used = powszechnie używany popularly used
16. notably used = szczególnie używany notably used
19. automatically use = automatycznie użyj automatically use
20. used so far = użyty do tej pory used so far
24. somehow use = jakoś użyj somehow use
25. accidentally use = przypadkowo użyj accidentally use
26. secretly use = potajemnie użyj secretly use
27. knowingly use = świadomie użyj knowingly use
28. used industrially = użyty przemysłowo used industrially
29. used alike = użyty podobnie used alike
30. used abroad = użyty za granicą used abroad
31. openly use = otwarcie użyj openly use
32. electronically use = elektronicznie użyj electronically use
33. used clinically = użyty klinicznie used clinically
34. alternatively use = ewentualnie użyj alternatively use
35. alternately use = na przemian użyj alternately use
36. up use = w górę wykorzystania up use
37. inadvertently use = nieumyślnie użyj inadvertently use
39. cynically use = cynicznie wykorzystanie cynically use
40. preferably use = najlepiej użyj preferably use
42. used symbolically = użyty symbolicznie used symbolically
43. unknowingly use = nieświadomie wykorzystanie unknowingly use
45. purposely use = celowo wykorzystanie purposely use
46. used seasonally = użyty sezonowo used seasonally
47. used advisedly = użyty świadomie used advisedly
48. little used = mało użyło little used
49. reputedly use = podobno użyj reputedly use
50. ingeniously use = pomysłowo wykorzystanie ingeniously use
51. used intravenously = użyty dożylnie used intravenously
52. use professionally = użyj profesjonalnie use professionally
53. controversially used = kontrowersyjnie używany controversially used
54. used successively = użyty kolejno used successively
55. remotely use = trochę użyj remotely use
56. used maliciously = użyty złośliwie used maliciously
57. used herein = użyty w niniejszym piśmie used herein
58. digitally use = cyfrowo wykorzystanie digitally use
59. used flexibly = użyty elastycznie used flexibly
60. used adjectivally = użyty przymiotnikowo used adjectivally
61. manually use = ręcznie użyj manually use
62. used optimally = użyty optymalnie used optimally
64. used liturgically = użyty liturgicznie used liturgically
65. used sustainably = użyty w sposób zrównoważony used sustainably
(8) effectively, potentially
Kolokacji: 2
(9) sparingly, fully
Kolokacji: 2
(10) magic, fictitiously
Kolokacji: 2
(11) properly, improperly
Kolokacji: 2
(12) formerly, once
Kolokacji: 2
(15) best, better
Kolokacji: 2
(16) actually, practically
Kolokacji: 2
(17) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(18) regularly, irregularly
Kolokacji: 2
(19) heavily, lightly, light
Kolokacji: 3
(20) simply, merely
Kolokacji: 2
(22) freely, independently
Kolokacji: 2
(23) eventually, finally
Kolokacji: 2
(30) hardly, barely, scarcely
Kolokacji: 3
(31) efficiently, inefficiently
Kolokacji: 2
(36) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(37) locally, topically
Kolokacji: 2
(40) internally, externally
Kolokacji: 2
(41) quickly, readily, promptly
Kolokacji: 3
(42) medicinally, therapeutically
Kolokacji: 2
(43) informally, colloquially
Kolokacji: 2
(44) appropriately, inappropriately
Kolokacji: 2
(46) temporarily, continuously
Kolokacji: 2
(47) wisely, shrewdly
Kolokacji: 2
(50) supposedly, purportedly
Kolokacji: 2
(51) mistakenly, erroneously
Kolokacji: 2
(52) indoors, outdoors
Kolokacji: 2
(53) generically, orally
Kolokacji: 2
(54) clearly, definitely
Kolokacji: 2
(56) skillfully, skilfully
Kolokacji: 2
(58) pejoratively, disparagingly
Kolokacji: 2
(59) cleverly, intelligently
Kolokacji: 2
(60) liberally, lavishly
Kolokacji: 2
(61) conventionally, ceremonially
Kolokacji: 2
(67) unfairly, sensibly
Kolokacji: 2
(70) somewhat, excessively
Kolokacji: 2
(71) deftly, adroitly, artfully
Kolokacji: 3
(72) domestically, nationally
Kolokacji: 2
(73) decoratively, ornamentally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.