14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"use" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

use czasownik

use + rzeczownik
Kolokacji: 2191
use drugs • use force • use computers • use condoms • use lasers • use steroids • use cocaine • use alcohol • use humor • ...
czasownik + use
Kolokacji: 441
start using • stop using • avoid using • performed using • calculated using • suggest using • recommend using • measured using • ...
use + przyimek
Kolokacji: 77
use up • used throughout • used by • use against • used for • ...
use + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 290
commonly used • widely used • frequently used • used extensively • normally used • used exclusively • successfully used • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. widely used = powszechnie używany widely used
5. normally used = normalnie używany normally used
12. used sparingly = użyty oszczędnie used sparingly
14. originally used = początkowo używany originally used
15. formerly used = niegdyś użyć formerly used
16. used properly = użyty jak należy used properly
17. used solely = użyty wyłącznie used solely
18. mainly used = głównie użyć mainly used
19. generally used = powszechnie używany generally used
20. used regularly = użyty regularnie used regularly
21. actually use = faktycznie użyj actually use
22. occasionally used = od czasu do czasu używać occasionally used
23. heavily used = bardzo używany heavily used
24. increasingly used = coraz bardziej używany increasingly used
25. used safely = użyty bezpiecznie used safely
27. best used = najlepiej używany best used
28. initially used = pierwotnie używany initially used
29. predominantly used = w przeważającej mierze użyć predominantly used
30. once used = kiedyś użyć once used
31. simply use = po prostu użyj simply use
33. merely use = jedynie użyj merely use
34. used freely = użyty swobodnie used freely
35. used alone = użyty w pojedynkę used alone
38. better used = lepiej używany better used
39. later used = później użyć later used
40. used directly = użyty bezpośrednio used directly
41. used earlier = użyty wcześniej used earlier
42. largely used = wyraźnie używany largely used
43. improperly used = niestosownie używany improperly used
45. used worldwide = użyty na całym świecie used worldwide
47. most used = najbardziej używany most used
48. use magic = czary wykorzystania use magic
51. hardly used = ledwie użyć hardly used
57. officially used = oficjalnie używany officially used
58. easily use = łatwo użyj easily use
59. actively used = aktywnie użyć actively used
60. illegally use = nielegalnie użyj illegally use
61. used twice = użyty dwa razy used twice
65. used locally = użyty w okolicy used locally
66. carefully use = ostrożnie użyj carefully use
68. used loosely = użyty luźno used loosely
70. universally used = powszechnie stosowany universally used
71. chiefly used = głównie używany chiefly used
73. used fictitiously = użyty fikcyjnie used fictitiously
74. used daily = użyty codziennie used daily
75. used internally = użyty wewnętrznie used internally
77. quickly use = szybko użyj quickly use
78. used before = użyty wcześniej used before
83. popularly used = powszechnie używany popularly used
89. briefly used = pokrótce używany briefly used
90. used wisely = użyty mądrze used wisely
91. notably used = szczególnie używany notably used
92. used prominently = użyty w widocznym miejscu used prominently
93. fully used = w pełni używany fully used
94. legally use = prawnie użyj legally use
95. broadly used = zasadniczo używany broadly used
96. famously used = doskonale używany famously used
97. finally use = w końcu użyj finally use
99. used entirely = użyty całkowicie used entirely
100. partly used = częściowo użyć partly used

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.