Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"będąc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "będąc" po polsku

będąc

czasownik
 1. being ***
  • bycie, będąc (forma imiesłowu czasu teraźniejszego czasownika "be", używane, by pokazać powód czegoś)
   Being a quiet sort of person, I didn't want to get involved. (Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem się angażować.)
   Being at work, she couldn't pick up her child from school. (Będąc w pracy, ona nie mogła odebrać swojego dziecka ze szkoły.)
   Being a short woman, she always wears high heels. (Będąc niską kobietą, ona zawsze nosi szpilki.)
   Being here has taught me a lot of things. (Bycie tutaj nauczyło mnie wielu rzeczy.)
czasownik
 1. be *****  
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)
 2. shall *** , także: sall dialect , także: shalt old use
  • być, musisz (czasownik modalny, stosowany w pytaniach grzecznościowych, kiedy coś proponujemy)
   Shall we go to a restaurant today? (Pójdziemy dziś do restauracji?)
   Shall we have a sit? (Może usiądziemy?)
 3. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 4. form ***** , forme old use
  • stanowić, być [TRANSITIVE]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 5. go , *****
 6. subsist
 7. make *****
  • zostawać, być (kimś) [TRANSITIVE]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty — "będąc"

phrasal verb
inne
inne
czasownik
idiom
rzeczownik
byt = being +2 znaczenia
poczucie bezpieczeństwa (często będąc nieświadomym potencjalnego zagrożenia) = complacency
przysłówek

powered by  eTutor logo