GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"spread to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spread to something" po angielsku

spread to something

czasownik
 1. szerzyć się na coś
czasownik
Formy nieregularne: spread past tense, spread past participle
 1. rozkładać, rozłożyć, rozpościerać się
  I spread the map out on the table. (Rozłożyłem mapę na stole.)
  Spread the blanket out to dry. (Rozłóż koc, żeby się wysuszył.)
  He spread the papers out between them. (On rozłożył papiery pomiędzy nimi.)
 2. rozłożyć, rozkładać (w czasie)
  We will spread this trip in time. (Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.)
  If you have a lot of work, you can spread it. (Jeżeli masz dużo pracy, możesz ją rozłożyć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "bedspread" po polsku
rzeczownik
 1. narzuta, kapa (na łóżko)
  I need to buy a new bedspread. (Potrzebuję kupić nową kapę.)
  The bed was covered with a blue bedspread. (Łóżko było przykryte niebieską narzutą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "spread" po polsku obrazek do "spread" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: spread past tense, spread past participle
 1. rozprzestrzeniać się, szerzyć się (dotyczyć coraz większej liczby ludzi lub miejsc) [przechodni/nieprzechodni]
  Doctors worry that the cancer can spread to his lungs. (Lekarze obawiają się, że rak może się rozszerzyć na jego płuca.)
  The virus is spreading fast. (Wirus szybko się rozprzestrzenia.)
 2. roznosić się, rozprzestrzeniać się (o informacjach) [nieprzechodni]
  I want it to spread over the whole Internet. (Chcę, aby to się rozprzestrzeniło na cały Internet.)
  Has the news of this massacre spread? (Czy wieść o tej masakrze się rozniosła?)
  link synonim: disseminate
 3. rozpowiadać, szerzyć (np. plotki) [przechodni]
  Stop spreading gossip about me! (Przestań rozpowiadać plotki o mnie!)
  She spreads rumours that they are going to divorce. (Ona rozpowiada plotki, że oni zamierzają się rozwieść.)
 4. rozkładać, rozłożyć, rozpostrzeć, rozpościerać [przechodni]
  I spread the map out on the table. (Rozłożyłem mapę na stole.)
  Spread the blanket out to dry. (Rozłóż koc, żeby się wysuszył.)
  He spread the papers out between them. (On rozłożył papiery pomiędzy nimi.)
 5. rozpościerać się [nieprzechodni]
  This meadow spreads up to the skyline. (Ta łąka rozpościera się aż do linii horyzontu.)
  The snow spread on the trees. (Śnieg rozpościerał się na drzewach.)
 6. rozsmarowywać (coś na czymś), rozprowadzać (coś po czymś) [przechodni/nieprzechodni]
  She spread the butter on the scone. (Rozsmarowała masło na bułeczce.)
  I like to spread my bread with butter and nutella. (Lubię smarować chleb masłem i nutellą.)
 7. rozłożyć (ramiona), rozszerzyć (nogi) [przechodni]
  He spread his arms, telling us there is nothing more he could do. (Rozłożył ramiona, mówiąc nam, że nie ma nic więcej, co mógłby zrobić.)
  Don't spread your legs while doing this exercise. (Nie rozszerzaj nóg wykonując to ćwiczenie.)
 8. podzielić, rozdzielić [przechodni]
  You spread the apples unevenly! (Rozdzieliłeś jabłka nierówno!)
  Let's spread the cake into 4 pieces. (Podzielmy ciasto na 4 kawałki.)
 9. pojawiać się (np. na twarzy) [nieprzechodni]
  The anger spread over her face. (Złość pojawiła się na jej twarzy.)
  A savage look spread on his face. (Okrutne spojrzenie pojawiło się na jego twarzy.)
  She saw me and a huge smile spread over her face. (Zobaczyła mnie i ogromny uśmiech pojawił się na jej twarzy.)
 10. roznosić (chorobę) [przechodni]
  Wild animals spread many dangerous diseases. (Dzikie zwierzęta roznoszą wiele niebezpiecznych chorób.)
  Mosquitoes spread malaria. (Komary roznoszą malarię.)
 11. rozkrzewiać, rozkrzewiać się

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rozszerzanie się, rozprzestrzenianie [tylko liczba pojedyncza]
  She stared up at him, stunned by the rapid spread of the news. (Ona przyglądała mu się uporczywie, oszołomiona błyskawicznym rozprzestrzenieniem się wieści.)
  The spread of the disease is highly unlikely. (Rozprzestrzenienie się choroby jest mało prawdopodobne.)
 2. margaryna do smarowania [policzalny lub niepoliczalny]
  Have you bought spread? (Kupiłeś margarynę?)
  I prefer butter to spread. (Wolę masło od margaryny.)
 3. pasta (np. do smarowania pieczywa)
  Could you make me a sandwich with egg spread? (Czy mógłbyś mi zrobić kanapkę z pastą jajeczną?)
  This fish spread is delicious! (Ta pasta rybna jest pyszna!)
 4. rozpiętość, wybór
  You have a spread of possibilities. (Masz rozpiętość możliwości.)
  She was in a boutique, and the great spread of shoes was overwhelming. (Ona była w butiku, i ogromny wybór butów był przytłaczający.)
 5. obszar  AmE [tylko liczba pojedyncza]
  This spread is contaminated. (Ten obszar jest skażony.)
  We have to investigate this spread - all our evidence lead here. (Musimy zbadać ten obszar - wszystkie nasze dowody prowadzą tutaj.)
 6. wyżerka potocznie [tylko liczba pojedyncza]
  She cooked a real spread. (Ona ugotowała prawdziwą wyżerkę.)
  What a spread, you cook great! (Co za wyżerka, świetnie gotujesz!)
 7. zasięg (np. rozłożonych ramion) [tylko liczba pojedyncza]
  Spread of the bird's wings was 1 meter. (Zasięg skrzydeł tego ptaka wynosił 1 metr.)
  Spread of its antennae is 50cm. (Zasięg jego czułek to 50cm.)
 8. kapa na łóżko [policzalny]
  I washed my spread. (Wyprałem moją kapę na łóżko.)
  I've bought a spread with cats on it. (Kupiłem kapę na łóżko z kotami.)
 9. różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty termin techniczny [policzalny]
  It wasn't a good transaction because the spread was too big. (To nie była dobra transakcja, bo różnica między ceną kupna a sprzedaży waluty była za duża.)
  This transaction wasn't profitable because of the spread. (Ta transakcja nie była korzystna ze względu na różnicę między ceną kupna a sprzedaży waluty.)
 10. różnica punktowa (np. w sporcie)  AmE [tylko liczba pojedyncza]
  The spread was too big and we lost. (Różnica punktowa była za duża, więc przegraliśmy.)
  Our team tried to even out the spread, but it was impossible. (Nasza drużyna próbowała wyrównać różnicę punktową, ale było to niemożliwe.)
 11. ranczo  AmE [policzalny]
  He has a big spread in Texas. (On ma wielkie ranczo w Teksasie.)
  I own a spread and 50 cows. (Posiadam ranczo i 50 krów.)
 12. marża (np. różnica w wymianie waluty)
  a difference between the bid and the asked price of a security or asset (difference in the interest rates charged and paid)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. rozprzestrzeniony, rozsiany, rozproszony
  Currently, the site contains tens of millions of users spread across the world. (Obecnie strona gromadzi miliony użytkowników rozsianych na całym świecie.)