Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"przypadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypadek" po polsku

przypadek

rzeczownik
 1. case *****
  • przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji), okoliczność [policzalny]
   In some cases, people had to wait for over four weeks. (W niektórych przypadkach, ludzie musieli czekać przez ponad cztery tygodnie.)
   In case of rain, take a taxi. (W przypadku deszczu weź taksówkę.)
  • przypadek, jednostka chorobowa (np. grypa, AIDS) [policzalny]
   He suffers from a severe case of whooping cough. (On cierpi na ciężki przypadek krztuśca.)
   His case was very rare. (Jego przypadek był bardzo rzadki.)
   You've got a rare case of flu. (Masz rzadki przypadek grypy.)
  • przypadek, osoba chora (np. osoba chora na grypę, osoba chora na AIDS) [policzalny]
   We have an extraordinary case in our hospital - one of the patients has a very strange disease. (Mamy w naszym szpitalu niecodzienny przypadek - jeden z pacjentów ma bardzo dziwną chorobę.)
   His case is tough, but do not lose hope. (Jego przypadek jest ciężki, ale proszę nie tracić nadziei.)
  • przypadek (w gramatyce, np. biernik) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
   This case always has an "-en" ending. (Ten przypadek ma zawsze końcówkę "-en".)
  • przypadek, jednostka (osoba, którą zajmują się specjaliści) [policzalny]
   He's a unique case and he needs special treatment. (On jest wyjątkowym przypadkiem i potrzebuje specjalnego leczenia.)
   Our best specialists are taking care of this case. (Nasi najlepsi specjaliści zajmują się tą jednostką.)
   That's an interesting case - we should show it to our students. (To ciekawy przypadek - powinniśmy pokazać go naszym studentom.)
 2. instance ****
  • przypadek, przykład [policzalny]
   In each instance, we gave them 48 hours to leave. (W każdym przypadku daliśmy im 48 godzin, żeby się wycofali.)
   This is a perfect instance. (To jest idealny przykład.)
 3. fortune , **
  • przypadek, traf, szczęście, fuks, fart [niepoliczalny]
   Winning the lottery was just lucky fortune. (Wygrana w loterii była tylko szczęśliwym trafem.)
   It was fortune that I passed the exam. (To, że zdałem egzamin, było przypadkiem.)
 4. circumstance , ***
 5. chance , *****
  • przypadek, traf [niepoliczalny]
   My win was simply chance. (Moja wygrana była tylko przypadkiem.)
   As chance would have it, I met my old teacher. (Traf chciał, że spotkałem swoją starą nauczycielkę.)
 6. accident ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  I met him by accident. (Spotkałam go przez przypadek.)
  It was an accident, but I'm glad I bought this computer. (To był przypadek, ale cieszę się, że kupiłem ten komputer.)
 7. hazard **
 8. quirk
 9. count ****
  • przypadek (osobny czyn w akcie oskarżenia) termin techniczny [policzalny]
   She will be found guilty on both counts of robbery. (Ona zostanie uznana za winną w obydwu przypadkach rozboju.)
   My brother is in prison for various counts, including arson. (Mój brat jest w więzieniu za przeróżne przestępstwa, włączając podpalenie.)
 10. hap
 11. haphazard
 12. grammatical case
 13. random **   potocznie
rzeczownik
 1. case of something
  • przypadek czegoś (np. choroby)
   There were 10 cases of damage to vehicles. (Było 10 przypadków uszkodzenia samochodów.)

"przypadek" — Słownik kolokacji angielskich

grammatical case kolokacja
 1. grammatical przymiotnik + case rzeczownik = przypadek (kategoria gramatyczna)
  Luźna kolokacja

  This sentence is an example of how cases are used in German (and in every other language with grammatical case).

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo