"przypadkiem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypadkiem" po polsku

przypadkiem

 1. by chance
  • przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek, trafem
   I met him by chance at the bus station. (Spotkałem go przez przypadek na dworcu autobusowym.)
   I found out about it quite by chance. (Dowiedziałem się o tym całkiem przez przypadek.)
   Do you by chance happen to know them? (Czy przypadkiem ich nie znasz?)
rzeczownik
 1. by any chance   język mówiony
  Are you Jenny, by any chance? (Czy ty przypadkiem jesteś Jenny?)
przysłówek
 1. by fluke , by a sheer fluke
 2. peradventure
rzeczownik
 1. case *****
  • przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji), okoliczność [policzalny]
   In some cases, people had to wait for over four weeks. (W niektórych przypadkach, ludzie musieli czekać przez ponad cztery tygodnie.)
   In case of rain, take a taxi. (W przypadku deszczu weź taksówkę.)
  • przypadek, jednostka chorobowa (np. grypa, AIDS) [policzalny]
   He suffers from a severe case of whooping cough. (On cierpi na ciężki przypadek krztuśca.)
   His case was very rare. (Jego przypadek był bardzo rzadki.)
   You've got a rare case of flu. (Masz rzadki przypadek grypy.)
  • przypadek, osoba chora (np. osoba chora na grypę, osoba chora na AIDS) [policzalny]
   We have an extraordinary case in our hospital - one of the patients has a very strange disease. (Mamy w naszym szpitalu niecodzienny przypadek - jeden z pacjentów ma bardzo dziwną chorobę.)
   His case is tough, but do not lose hope. (Jego przypadek jest ciężki, ale proszę nie tracić nadziei.)
  • przypadek (w gramatyce, np. biernik) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
   This case always has an "-en" ending. (Ten przypadek ma zawsze końcówkę "-en".)
  • przypadek, jednostka (osoba, którą zajmują się specjaliści) [policzalny]
   He's a unique case and he needs special treatment. (On jest wyjątkowym przypadkiem i potrzebuje specjalnego leczenia.)
   Our best specialists are taking care of this case. (Nasi najlepsi specjaliści zajmują się tą jednostką.)
   That's an interesting case - we should show it to our students. (To ciekawy przypadek - powinniśmy pokazać go naszym studentom.)
 2. instance ****
  • przypadek, przykład [policzalny]
   In each instance, we gave them 48 hours to leave. (W każdym przypadku daliśmy im 48 godzin, żeby się wycofali.)
   This is a perfect instance. (To jest idealny przykład.)
 3. fortune , **
 4. circumstance , ***
 5. chance , *****
  • przypadek, traf [niepoliczalny]
   My win was simply chance. (Moja wygrana była tylko przypadkiem.)
   As chance would have it, I met my old teacher. (Traf chciał, że spotkałem swoją starą nauczycielkę.)
 6. accident ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  I met him by accident. (Spotkałam go przez przypadek.)
  It was an accident, but I'm glad I bought this computer. (To był przypadek, ale cieszę się, że kupiłem ten komputer.)
 7. hazard **
 8. quirk
 9. count ****
  • przypadek (osobny czyn w akcie oskarżenia) termin techniczny [policzalny]
   She will be found guilty on both counts of robbery. (Ona zostanie uznana za winną w obydwu przypadkach rozboju.)
   My brother is in prison for various counts, including arson. (Mój brat jest w więzieniu za przeróżne przestępstwa, włączając podpalenie.)
 10. hap
 11. haphazard
 12. grammatical case
 13. random **   potocznie
rzeczownik
 1. case of something
  • przypadek czegoś (np. choroby)
   There were 10 cases of damage to vehicles. (Było 10 przypadków uszkodzenia samochodów.)

Powiązane zwroty — "przypadkiem"

przymiotnik
przypadkowy = innocent +19 znaczeń
inne
przysłówek
idiom
spotykać (kogoś przypadkiem) = cross paths
rzeczownik
skarb (zwłaszcza odnaleziony przypadkiem w ziemi i nie mający właściciela) = treasure trove
przypadkowość = contingent +1 znaczenie
phrasal verb
czasownik
inne
że (np. spotkaliśmy się przypadkiem w klubie) = it chanced that

"przypadkiem" — Słownik kolokacji angielskich

by chance kolokacja
 1. by przyimek + chance rzeczownik = przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek, trafem
  Bardzo silna kolokacja

  Just by chance I happened to find out a good deal.

  Podobne kolokacje:
by any chance kolokacja
Popularniejsza odmiana: by chance
 1. by przyimek + chance rzeczownik = przypadkiem
  Zwykła kolokacja

  Just by chance I happened to find out a good deal.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo