Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
2. relate to Orders = ustosunkuj się do Rozkazów relate to Orders
4. remember one's orders = pamiętać czyjś polecenia remember one's orders
5. order is meant = porządek jest oznaczany order is meant
6. number in order = liczba w porządku number in order
7. cite one's order = cytować czyjś porządek cite one's order
8. name to the Order = imię za zamówienie name to the Order
  • He was named to the Order of Ontario shortly before his death.
  • George was named to the Order of Ontario in 2008.
  • In 1981, he was named to the Order of Canada.
  • In retirement, he was named to the Order of Canada for his political service.
  • Ogilvie was named to the Order of Canada in 1991.
  • He was also named to the Order of Canada.
  • He was named to the Order of Canada in 1999.
  • He was also named to the Order of Ontario in 1994.
  • She was named to the Order of Ontario in 1995.
  • He was named to the Order of the Annunziata in 1932.
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.