"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. order book = rejestr zamówień, księga zamówień order book
2. order backlog = zaległości porządku order backlog
3. order derivative = derywat porządku order derivative
4. order term = termin porządku order term
(3) form, column, pilaster, Cook
Kolokacji: 4
(4) no., n, p
Kolokacji: 4
(6) number, item, blank, sheet
Kolokacji: 4
(7) pad, paper, taker
Kolokacji: 3
(9) flow, processing
Kolokacji: 2
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.