PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
4. send orders = wyślij polecenia send orders
8. transmit orders = przekaż polecenia transmit orders
9. arrange in order = zorganizuj w porządku arrange in order
12. put in order = uporządkować put in order
13. put order = przedstawiony porządek put order
14. get in order = dostań w porządku get in order
15. send with orders = wyślij z poleceniami send with orders
16. order is passed = polecenie jest wypowiedziane order is passed
18. go against one's orders = być sprzecznym czyjś polecenia go against one's orders
19. place in order = miejsce w porządku place in order
20. come with orders = przyjdź z poleceniami come with orders
21. order is divided = rozkaz jest podzielony order is divided
22. get on orders = załóż polecenia get on orders
23. convey one's orders = przekazywać czyjś polecenia convey one's orders
24. receive in the Order = otrzymaj w nakazie receive in the Order
25. place under one's orders = miejsce poniżej czyjś polecenia place under one's orders
26. promote order = propaguj rozkaz promote order
27. snap an order = kłapnij porządkiem snap an order
28. divide into several orders = podział do kilku poleceń divide into several orders
29. set in order = umieść w porządku set in order
30. arrange by check order = zorganizuj przez polecenie w kratę arrange by check order
31. come under orders = podlegaj poleceniom come under orders
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.