PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
3. world order = porządek światowy, porządek świata, ład światowy world order
4. mail order = zamówienie pocztowe mail order
5. pecking order = hierarchia ważności pecking order
6. batting order = kolejność odbić krykietowych batting order
7. bulk order = zamówienie hurtowe bulk order
8. standing order = zlecenie stałe standing order
9. word order = kolejność wyrazów, szyk zdania word order
10. money order = przekaz pocztowy, przekaz pieniężny money order
11. gag order = prawo ograniczające swobodę wypowiedzi w sprawie wciąż rozpatrywanej przez sąd gag order
13. government order = rozporządzenie rady ministrów government order
14. Order of St. John = Porządek St. John Order of St. John
15. purchase order = zlecenie zakupu, zamówienie purchase order
16. deportation order = nakaz deportacji deportation order
19. Order of the Red Banner = Porządek czerwonego Transparent Order of the Red Banner
21. order of magnitude = rząd wielkości order of magnitude
23. Sovereign Order of Malta = Niezawisły Porządek Malty Sovereign Order of Malta
24. Order of the Court Journal = Porządek Czasopisma sądowego Order of the Court Journal
25. Order of the Sun = Porządek Słońca Order of the Sun
27. production order = porządek produkcyjny production order
29. Order of Lenin = Porządek Lenin Order of Lenin
30. order of business = porządek rozpatrywania sprawy order of business
32. goods order = dobra porządek goods order
33. order of things = porządek rzeczy order of things
34. Service Order = Porządek służbowy Service Order
35. side order = dodatek do dania głównego side order
36. emergency order = wyjątkowy porządek emergency order
37. order of battle = liczebość, struktura i rozmieszczenie sił. order of battle
38. birth order = porządek narodzin birth order
39. Order of Canada = Porządek Kanady Order of Canada
40. customer order = zamówienie customer order
41. Order of the Cross = Porządek Krzyża Świętego Order of the Cross
42. Order of Australia = Porządek Australii Order of Australia
43. consent order = nakaz uzyskania zgody consent order
45. execution order = porządek stracenia execution order
46. order of appearance = porządek wyglądu order of appearance
48. Order of the Lion = Porządek Lwa Order of the Lion
49. state order = rozkaz państwowy state order
50. aircraft order = porządek samolotu aircraft order
51. track order = śledź zamówienie track order
52. Commander Order = Dowódca Porządek Commander Order
53. church order = porządek kościelny church order
54. check money order = przekaz pieniężny w kratę check money order
55. drink order = porządek napoju drink order
56. House Order = Izba Porządek House Order
57. order of preference = porządek preferencji order of preference
58. expulsion order = porządek wydalenia expulsion order
59. desegregation order = porządek desegregacji desegregation order
60. National Order of Quebec = Krajowy Porządek Quebecu National Order of Quebec
61. Order of Letters = Porządek Listów Order of Letters
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.