"order" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

order rzeczownik

rzeczownik + order
Kolokacji: 195
court order • executive order • mail order • pecking order • batting order • world order • bulk order • standing order • money order • ...
order + rzeczownik
Kolokacji: 33
order batsman • order book • order form • order column • Executive Order No. • ...
order + czasownik
Kolokacji: 135
order requires • order comes • order falls • order goes • order makes • order rises • order says • order includes • order gives • ...
czasownik + order
Kolokacji: 167
receive orders • follow orders • obey orders • restore order • maintain order • shout orders • await orders • defy orders • bark orders • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
(6) await, wait
Kolokacji: 2
(7) defy, refuse, question
Kolokacji: 3
2. accept orders = zaakceptuj polecenia accept orders
3. include orders = załącz polecenia include orders
5. carry orders = nadaj polecenia carry orders
6. rank in order = stopień w porządku rank in order
7. contain an order = zawieraj polecenie contain an order
8. compare orders = porównaj polecenia compare orders
9. hold orders = trzymaj polecenia hold orders
10. sell orders = zlecenia sprzedaży sell orders
11. take in order = weź w porządku take in order
12. appear in order = pojaw się w porządku appear in order
13. buy orders = daj się nabrać na polecenia buy orders
14. consist of several orders = składaj się z kilku poleceń consist of several orders
(15) violate, ban
Kolokacji: 2
(17) found, abolish
Kolokacji: 2
(19) need, want, demand
Kolokacji: 3
(21) secure, ensure, insure
Kolokacji: 3
(22) forget, block
Kolokacji: 2
przymiotnik + order
Kolokacji: 292
chronological order • religious order • alphabetical order • social order • direct order • strict order • reverse order • tall order • ...
przyimek + order
Kolokacji: 29
in order • under orders • despite orders • without orders • against one's orders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.