Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cite one's order" — Słownik kolokacji angielskich

cite one's order kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cytować czyjś porządek
  1. cite czasownik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Guderian himself emphatically denied this, citing Hitler's unanswerable order to halt on 23 May as the cause (though he paid tribute to the defenders' tenacity).