"korzyść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korzyść" po polsku

korzyść

rzeczownik
 1. benefit *****
  • korzyść, pożytek [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   What benefit is that to us? (Jaki jest to pożytek dla nas?)
   There are other benefits too. (Są też inne korzyści.)
   You want me to do it for your own benefit! (Chcesz abym to zrobił dla twoich własnych korzyści!)
 2. gain ****
 3. advantage ***
  • pożytek, korzyść [COUNTABLE]
   But people quickly learned how to use the law to their advantage. (Ale ludzie szybko nauczyli posługiwać się prawem na swoją korzyść.)
   I turned the events to my advantage. (Obróciłem wydarzenia na swoją korzyść.)
   Maybe there's some way you could use that to your advantage. (Może jest jakiś sposób na to, abyś mógłbyś użyć tego z pożytkiem dla siebie.)
   link synonim: profit
 4. profit ***   formal [UNCOUNTABLE]
  I want to help him for my own profit. (Chcę mu pomóc dla swojej własnej korzyści.)
  I did it for your profit, you should thank me. (Zrobiłem to dla twojej korzyści, powinieneś mi podziękować.)
  link synonim: advantage
 5. yield ***
  • korzyść, zysk, rentowność
   The yield of our company is lower than last year. (Zysk naszej firmy jest niższy niż w tamtym roku.)
 6. angle ***
  • korzyść, motyw American English informal [COUNTABLE]
   There was also a political angle, at least for some who took part. (Dla części uczestników była to także korzyść polityczna.)
   She had no angle for killing her mother. (Ona nie miała żadnego motywu, aby zabić swoją matkę.)
 7. avail
 8. payoff *  
  She knows that this investment will have a huge payoff. (Ona wie, że ta inwestycja przyniesie ogromne korzyści.)
 9. plus point
 10. behoof

Powiązane zwroty — "korzyść"

czasownik
inne
phrasal verb
przymiotnik
korzystny = positive +12 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
inne
idiom
Zobacz także: korzyść osobista

powered by  eTutor logo