"rentowność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rentowność" po polsku

rentowność

rzeczownik
 1. yield ***
  • korzyść, zysk, rentowność
   The yield of our company is lower than last year. (Zysk naszej firmy jest niższy niż w tamtym roku.)
 2. profitability
  • zyskowność, rentowność, dochodowość, opłacalność [UNCOUNTABLE]
   the level or degree to which a company or product is able to make a profit
   The aim is to increase the profitability of monopoly business groups. (Celem jest zwiększenie rentowności grup monopolistycznych przedsiębiorstw.)
   Protein supply is most important for the livestock sector and its profitability. (Dostawy białka to sprawa najważniejsza dla sektora zwierząt gospodarskich, warunkująca jego rentowność.)
   This liberalisation for the sake of financial profitability calls into question workers' rights, quality of services and safety levels. (Ta mająca służyć zyskom pieniężnym liberalizacja stawia pod znakiem zapytania prawa pracowników, poziom jakości usług i bezpieczeństwa.)
 3. viability
  • rentowność, zdolność do utrzymania się na rynku
   here: capability of surviving in the market
   They still receive very little money for their products, below the viability threshold. (Oni otrzymują cały czas bardzo mało za swoją produkcję, poniżej kosztów opłacalności.)
   Nobody wants job losses, but any decision must be based on the viability and efficiency of plants. (Nikt nie chce redukcji zatrudnienia, ale wszelkie decyzje muszą opierać się na rentowności i wydajności zakładów.)
   Our company struggled to ensure viability for the last year. (Nasza firma walczyła by utrzymać rentowność przez ostatni rok.)
 4. earning power
 5. breakeven , break-even   [UNCOUNTABLE]
 6. earning capacity
 7. profit-earning capacity

powered by  eTutor logo