BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current przymiotnik

current + rzeczownik
Kolokacji: 997
current system • current location • current level • current issue • current law • current event • current situation • current rate • ...
przysłówek + current
Kolokacji: 3
most current • completely current • longer current
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) most, completely, long
Kolokacji: 3
1. most current = najbardziej obecny most current
2. completely current = całkowicie obecny completely current
3. longer current = dłuższy obecny longer current
current + przyimek
Kolokacji: 10
current in • current of • current with • current on • current through • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.