"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. broadcast news = program wiadomości broadcast news
  • From 1977 to 1987 the station broadcast a Top 40 format.
  • During the summer the Legends broadcast a whole new format.
  • At the time of the sale, the station broadcast a country music format.
  • It broadcasts a commonly found format of news every few hours.
  • The station signed on in the late 1960s broadcasting an easy listening/beautiful music format.
  • At the time of the sale, the station broadcast an urban contemporary music format.
  • The new station began broadcasting a light adult contemporary music format in mid-1993 under program test authority.
  • The stations are planned to broadcast a 24-hour a day classical music format.
  • Until November 12, 2008, it broadcast an acoustic rock format.
  • The station broadcasts a modern rock format for the majority of its programming.
7. broadcast music = program muzyka broadcast music
13. broadcast the episode = transmituj wydarzenie broadcast the episode
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.