"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) news, newscast, coverage
Kolokacji: 3
(3) signal, music, song
Kolokacji: 3
(4) hour, day, season
Kolokacji: 3
(5) show, variety, movie, rerun
Kolokacji: 4
(8) episode, footage
Kolokacji: 2
1. broadcast video = program wideo broadcast video
3. broadcast radio = program radio broadcast radio
4. broadcast TV = program TV broadcast TV
5. broadcast networks = sieci rozgłoszeniowa broadcast networks
(10) channel, media, FM
Kolokacji: 3
(11) series, station, stream
Kolokacji: 3
(12) version, image, picture
Kolokacji: 3
(13) portion, service, right
Kolokacji: 3
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.