Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"tytuł" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tytuł" po polsku

tytuł

obrazek do "title" po polsku What does "M.Adv." stand for?
rzeczownik
 1. title ****
  • tytuł [COUNTABLE]
   I read a book about it, but I can't remember the title. (Przeczytałem książkę na ten temat, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu.)
   Do you remember the title of that movie? (Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?)
  • tytuł (np. naukowy, szlachecki) [COUNTABLE]
   He has an academic title. (On ma tytuł naukowy.)
   He has a title of the earl of Oxford. (On ma tytuł hrabiego Oxfordu.)
 2. caption *
  • podpis, tytuł (np. pod obrazkiem)
   There was a caption under the picture on the wall. (Pod zdjęciem na ścianie był podpis.)
 3. heading
  • tytuł, nagłówek (np. rozdziału w książce) [COUNTABLE]
   the title written at the beginning of a piece of writing or at the beginning of a part of a piece of writing
 4. rubric
 5. designation *
  • określenie, tytuł formal
   What's your official designation? (Jaki jest twój oficjalny tytuł?)
 6. style ****   [COUNTABLE]
 7. prefix
 8. advertising headline

Powiązane zwroty — "tytuł"

rzeczownik
profesor (tytuł naukowy) = professor , także: Prof. , także: prof informal
nagłówek (tytuł artykułu prasowego) = headline
książę (tytuł) = duke
pan (tytuł przed nazwiskiem) = Mr (skrót) British English , Mr. (skrót) American English
baron (tytuł szlachecki) = baron
Dama (jako tytuł szlachecki) = Dame
pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej) = Mrs British English , Mrs. American English
Lady (angielski tytuł szlachecki kobiet) = Lady
chan (tytuł władcy) = khan , cham old use
księżna (tytuł) = duchess
markiz (tytuł) = marquis , Marq. (skrót)
Eminencja (tytuł kardynalski) = eminence
Wielebny (tytuł duchownego) = Reverend
śródtytuł (tytuł wewnętrzny np. podrozdziału) = subtitle
szach (tytuł króla w Iranie) = Shah
delfin (tytuł następcy tronu francuskiego) = dauphin
ekscelencja (tytuł) = Excellency , Exc. (skrót)
podtytuł = subtitle +3 znaczenia
czasownik
posiadać (np. tytuł) = hold
utrzymywać (np. tytuł mistrzowski) = defend
przyznać (np. tytuł, status) = confer
zdobyć (np. tytuł, nagrodę) = claim
nosić (np. znamię, imię, tytuł) = bear
tytułować = style +2 znaczenia
przymiotnik
honorowy (tytuł, członkostwo) = honorary
dożywotni (np. tytuł, stanowisko) = lifelong
dziedziczny (np. choroba, tytuł arystokratyczny) = hereditary
tytularny = nominal +1 znaczenie

powered by  eTutor logo