"przeszkodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszkodzić" po polsku

przeszkodzić

czasownik
 1. encumber , także: incumber
phrasal verb
 1. peg somebody back
idiom
 1. spike somebody's guns
czasownik
 1. interrupt **
  • przerywać, przeszkadzać [przechodni/nieprzechodni]
   Please don't interrupt me. (Proszę, nie przerywaj mi.)
   "Just tell me one thing", she interrupted him. ("Powiedz mi tylko jedną rzecz", przerwała mu.)
   We've interrupted him at his dinner. (Przerwaliśmy mu podczas jedzenia obiadu.)
   link synonim: disturb
 2. disturb
  • zakłócać, przeszkadzać, zaburzać [przechodni]
   Do not disturb me when I work. (Nie przeszkadzaj mi kiedy pracuję.)
   She lowered her voice not to disturb him. (Ona ściszyła swój głos, aby mu nie przeszkadzać.)
   We didn't want to disturb you, but the door was open. (Nie chcieliśmy ci przeszkadzać, ale drzwi były otwarte.)
   "Why do you disturb me?" "Because it's urgent." ("Dlaczego mi przeszkadzasz?" "Bo to pilne.")
   link synonim: interrupt
 3. trouble ****   oficjalnie [przechodni]
  I don't want to trouble you but I have a question. (Nie chcę ci przeszkadzać, ale mam pytanie.)
  I'm really busy, tell them not to trouble me. (Jestem naprawdę zajęty, powiedz im, żeby mi nie przeszkadzali.)
 4. bother ***
  • dręczyć, przeszkadzać, zawracać głowę [przechodni/nieprzechodni]
   I told you already, stop bothering me! (Już ci powiedziałam, przestań mnie dręczyć!)
   Don't bother your sister, she's studying. (Nie przeszkadzaj swojej siostrze, uczy się.)
   My son was bothering me all morning, I'm so tired. (Mój syn dręczył mnie przez cały poranek, jestem taki zmęczony.)
   Don't bother him with that right now - he's busy. (Nie przeszkadzaj mu teraz tym - jest zajęty.)
   link synonim: annoy
 5. handicap *
  • utrudniać, przeszkadzać
   He preferred working alone, as others usually handicapped him. (On wolał pracować sam, ponieważ inni zwykle mu przeszkadzali.)
 6. hamper *
 7. hinder *
 8. impede
 9. interfere **
 10. preclude *
 11. intrude  
 12. heckle
 13. bebother
 14. cumber
 15. incommode
 16. trammel
 17. thraw
 1. be obstructive

powered by  eTutor logo