"information" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

information rzeczownik

rzeczownik + information
Kolokacji: 152
background information • contact information • intelligence information • health information • reference information • ...
information + rzeczownik
Kolokacji: 185
information technology • information system • Information Act • information service • information officer • information processing • ...
information + czasownik
Kolokacji: 122
information relating • information contains • information provides • information leading • information includes • information comes • ...
czasownik + information
Kolokacji: 268
provide information • contain information • obtain information • collect information • share information • disclose information • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
16. exchange information = wymieniać informacje exchange information
17. access information = informacje dostępu access information
19. process information = przetwarzać informacje process information
20. volunteer information = informacje pracujące społecznie volunteer information
21. distribute information = rozprowadź informacje distribute information
23. retrieve information = odzyskaj informacje retrieve information
26. yield information = informacje produkcji yield information
37. feed information = informacje paszy feed information
42. carry information = nadaj informacje carry information
43. sell information = sprzedaj informacje sell information
44. steal information = ukradnij informacje steal information
52. add information = dodaj informacje add information
56. bring information = wnieś informacje bring information
61. hold information = przechowaj informacje hold information
62. find out several information = dowiadywać się kilka informacje find out several information
63. consider information = rozważ informacje consider information
64. put information = przedstawione informacje put information
  • If you'd like more information you can call us free on.
  • Feel free to ask again if you would like more information.
  • I want to visit Washington and would like general information.
  • If this is not clear or you would like further information, please let me know.
  • If you have questions or would like additional information please.
  • We'd like information on the recruitment and training of police.
  • Recent grant opportunities Would you like information on a law or bill?
  • An interesting article, would like a bit more information on the case itself and why such mistakes were made.
  • "One that I would like more information about before attempting."
  • If you would like more information about our standard rates, go to Find a premium rate.
68. identify information = zidentyfikuj informacje identify information
70. organize information = uporządkuj informacje organize information
71. send of date information = wyślij z informacji daty send of date information
72. learn information = poznaj informacje learn information
73. analyze information = dokonaj rozbioru informacje analyze information
76. hide information = utajniać informacje hide information
77. combine information = informacje kombajnu combine information
79. inform with the must-read information = powiadom z informacjami książki, którą trzeba przeczytać inform with the must-read information
80. consult for several information = konsultować się dla kilka informacje consult for several information
81. lack information = informacje braku lack information
82. information gleaned = informacje zebrały information gleaned
83. handle information = przetwórz informacje handle information
84. retain information = zatrzymywać informacje retain information
85. allow information = pozwól na informacje allow information
86. spread information = rozpowszechniać wiadomości spread information
90. achieve for health information = osiągnij dla informacji zdrowotnej achieve for health information
91. discover information = znajdź informacje discover information
92. capture information = informacje zdobycia capture information
93. search for information = poszukiwania informacji search for information
94. conceal information = zatajać informacje conceal information
95. base upon information = podstawa na informacjach base upon information
96. rely on information = polegaj na informacje rely on information
98. call information = informacje rozmowy telefonicznej call information
99. possess information = opętaj informacje possess information
przymiotnik + information
Kolokacji: 348
additional information • far information • personal information • detailed information • useful information • specific information • ...
przyimek + information
Kolokacji: 31
inside information • of information • including information • upon information • with information • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.