"zbliżyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbliżyć się" po polsku

zbliżyć się

czasownik
 1. near , *****
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiegoś miejsca) [przechodni]
   We are nearing the destination. (Zbliżamy się do celu.)
   Call me when you near my house. (Zadzwoń do mnie, kiedy zbliżysz się do mojego domu.)
   link synonim: approach
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiegoś stanu, sytuacji) [przechodni]
   I'm nearing a nervous breakdown. (Zbliżam się do załamania nerwowego.)
   The experiment is nearing its conclusion. (Eksperyment zbliża się ku końcowi.)
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiejś daty) [przechodni]
   We are nearing Christmas, what do you want for a present? (Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, co chcesz na prezent?)
   My parents are nearing their anniversary; I don't know what I should buy them. (Moi rodzice zbliżają się do swojej rocznicy; nie wiem, co powinienem im kupić.)
 2. bond ***
 3. get close * , get closer
 4. encroach
 1. come close *
  • zbliżyć się (np. do zrobienia czegoś, do osiągnięcia czegoś)
phrasal verb
 1. come up to somebody , come up ****
  • podejść do kogoś, podejść bliżej, zbliżyć się
   A tourist came up to me and asked for directions. (Jakiś turysta podszedł do mnie i zapytał o drogę.)
   I came up to the teacher and told him that I didn't have my homework. (Podszedłem do nauczyciela i powiedziałem mu, że nie mam swojej pracy domowej.)
   Can I come up and see your tattoos? (Czy mogę podejść bliżej i zobaczyć twoje tatuaże?)
   Come up and show me your earrings. (Zbliż się i pokaż mi swoje kolczyki.)
   We just came up to say hello. (My tylko podeszliśmy, żeby się przywitać.)
   He came up and asked for money. (On podszedł i poprosił o pieniądze.)
 1. get up-close
phrasal verb
 1. bring somebody together , także: bring together somebody *
Final Approach on Flickr
czasownik
 1. come *****
  • podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
   Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
   A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
   Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
   W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. approach , *****
  • zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The soldiers are approaching the enemy. (Żołnierze podchodzą do wroga.)
   He approached the girl he found attractive. (On podszedł do dziewczyny, która mu się podobała.)
   Don't approach the cages, our monkeys are aggressive. (Nie zbliżaj się do klatek, nasze małpy są agresywne.)
   I carefully approached the bomb. (Ostrożnie zbliżyłem się do bomby.)
   link synonim: near
 3. close , *****
 4. draw close , draw near
phrasal verb
 1. come along *
 2. close in *
  • zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
   The wolves were closing in on us. (Wilki nas otaczały.)
   Our enemies will close in on us if we don't do something. (Nasi wrogowie nas otoczą, jeśli czegoś nie zrobimy.)
 3. roll around
  • nadchodzić, zbliżać się
   Christmas is rolling around and I can't wait for the Christmas tree. (Zbliżają się święta i nie mogę doczekać się choinki.)
   The animals collect food before winter rolls around. (Zwierzęta zbierają jedzenie przed nadejściem zimy.)
 4. come up ****
  • zbliżać się (o jakimś wydarzeniu, okazji)
   My birthday is coming up. (Moje urodziny się zbliżają.)
   Are your exams coming up? (Czy zbliżają się twoje egzaminy?)
   W tym znaczeniu "come up" występuje w czasie continuous.
 5. be coming up

Powiązane zwroty — "zbliżyć się"

przysłówek
blisko = close +12 znaczeń
przyimek
inne
idiom
przymiotnik
bliski = close +8 znaczeń
inne
rzeczownik
bliskość = proximity +8 znaczeń
zbliżenie = close-up , także: closeup , CU (skrót) +1 znaczenie
czasownik
przytknąć (zbliżyć coś do czegoś) = touch

"zbliżyć się" — Słownik kolokacji angielskich

get closer kolokacja
 1. get czasownik + close przysłówek = zbliżać się, zbliżyć się
  Bardzo silna kolokacja

  You have to really get close to see the difference.

come close kolokacja
 1. come czasownik + close przymiotnik = zbliżyć się (np. do zrobienia czegoś, do osiągnięcia czegoś)
  Bardzo silna kolokacja

  We came very close to doing it at the last election.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + close przysłówek = zbliżyć się (np. do zrobienia czegoś, do osiągnięcia czegoś)
  Silna kolokacja

  You didn't have to come close to talk to me.

closed on kolokacja
Popularniejsza odmiana: close on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżyć się
 1. close czasownik + on przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  These usually do not cause problems and close on their own.

  Podobne kolokacje:
moved near kolokacja
Popularniejsza odmiana: move near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżyć się
 1. move czasownik + near przyimek
  Zwykła kolokacja

  The question this year was moved from near the front to the end of the form.

  Podobne kolokacje:
get close kolokacja
Popularniejsza odmiana: get closer
 1. get czasownik + close przysłówek = zbliżać się, zbliżyć się
  Zwykła kolokacja

  You have to really get close to see the difference.