"opłata" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opłata" po polsku — Słownik angielsko-polski

opłata

A small toll plaza is situated for acclimated cars save money for a house
rzeczownik
  1. fee ***
    • opłata (np. za wejście, za członkostwo) [COUNTABLE]
      The entrance fee is $20. (Opłata za wstęp wynosi 20 dolarów.)
      There's a high membership fee in this golf club. (W tym klubie golfowym jest wysoka opłata członkowska.)
  2. charge *****
    • koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon), taksa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
      The minimum charge is $30 a month. (Minimalna opłata wynosi 30 dolarów miesięcznie.)
      They fixed my bike at no extra charge. (Oni naprawili mój rower bez dodatkowej opłaty.)
      Is there a delivery charge? (Czy obowiązuje opłata za dostawę?)
      link synonim: cost
  3. rate *****
    • cena (za produkt, usługę), opłata (za coś), stawka za przejazd (w taksówce) [COUNTABLE]
      We agreed a rate with the driver before we got into the taxi. (Ustaliliśmy stawkę z kierowcą zanim wsiedliśmy do taksówki.)
      The taxi rate is higher on Sundays. (Stawka za przejazd taksówką jest wyższa w niedzielę.)
  4. toll **
    • opłata (drogowa, za rozmowę telefoniczną), myto [COUNTABLE]
      A toll may significantly reduce the demand for road transport. (Opłata drogowa może znacząco ograniczyć popyt na transport drogowy.)
  5. rental **
  6. dues
    • składka, opłata
      She never paid me back for her Neighborhood Association dues. (Nigdy nie oddała mi pieniędzy za składki na Wspólnotę Sąsiedzką.)
      I wanna talk to you about getting your dues in on time. (Chcę z wami porozmawiać o załatwianiu opłat na czas.)
  7. consideration formal ***
  8. deduction *
  9. surcharge
  10. defrayal , defrayment

Powiązane zwroty — "opłata"

czasownik
opłacać = pay +1 znaczenie
przymiotnik
opłacalny = economic +9 znaczeń
zryczałtowany (np. rata, opłata) = flat
przewozowy (np. opłata) = haulage
inne
rzeczownik
phrasal verb