BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"mieć swój początek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć swój początek" po polsku

mieć swój początek

idiom
 1. have one's start * , get one's start
  • mieć swój początek (w karierze), rozpocząć karierę informal
   I got my start in publishing as an editorial assistant when I was 19. (Miałem swój początek w działalności wydawniczej jako asystent edytora kiedy miałem 19 lat.)
rzeczownik
 1. beginning ****
 2. start *****
  • początek, rozpoczęcie [COUNTABLE]
   I really enjoyed the start of the holiday. (Naprawdę podobało mi się rozpoczęcie wakacji.)
   This is the start of the end. (To jest początek końca.)
 3. the opening **
  • początek, wstęp
   the beginning, the first part
   The opening of the play was his monologue. (Początkiem sztuki był jego monolog.)
   You can't give all the answers in the opening. (Nie można podać wszystkich odpowiedzi na początku.)
 4. opening ***
  • początek (np. przemowy, procesu) [COUNTABLE]
   The opening of your speech was very touching. (Początek twojej mowy był bardzo wzruszający.)
   I want the opening of this song to be spectacular. (Chcę, aby początek tej piosenki był popisowy.)
 5. genesis *
  • geneza, początek
   The subject's mind can always trace the genesis of the idea. (Umysł obiektu zawsze może wyśledzić genezę idei.)
   The goals now being set are different from those which existed at its genesis. (Cele, jakie obecnie wyznaczamy, różnią się od tych, jakie istniały przy jej powstaniu.)
 6. onset *
  • nadejście, początek (np. zimy)
   The onset of winter was relatively warm this year. (Początek zimy był względnie ciepły w tym roku.)
 7. outset *
 8. conception **  
 9. launch ***
 10. cradle *
 11. ground zero
 12. kickoff informal , także: kick-off informal
 13. first *** , 1st (skrót)  
  From the very first, I didn't like him. (Nie lubiłem go od samego początku.)
 14. prime ***
 15. rudiment
 16. wellspring literary  
 17. get-go   American English informal
 18. the early days
  • początek, początkowy okres
   In the early days I was wondering why I'm still here. (Na początku zadawałem sobie pytanie: dlaczego wciąż tu jestem?)
   He wasn't too popular in his early days. (On nie był zbyt popularny w swoim początkowym okresie.)
   The early days were terrible. (Początkowy okres był straszny.)
 19. square one
 20. inchoation
 21. incipience , także: incipiency
 22. forepart
 23. introitus
 24. setout   informal
idiom
 1. the thin end of the wedge
rzeczownik
 1. beginning of something  
  Beginning of this book is very interesting. (Początek tej książki jest bardzo ciekawy.)
  That meeting was the beginning of our relationship. (Tamto spotkanie było początkiem naszego związku.)

"mieć swój początek" — Słownik kolokacji angielskich

get one's start kolokacja
 1. get czasownik + start rzeczownik = mieć swój początek (w karierze), rozpocząć karierę
  Bardzo silna kolokacja

  The idea is for him to get a head start on the 2005 season.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo