"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. heat transfer = rozchodzenie się ciepła heat transfer
4. money transfer = przekaz pieniędzy, przelew pieniędzy money transfer
5. energy transfer = przekazywanie energii energy transfer
7. file transfer = przesyłanie plików file transfer
9. land transfer = transfer ziemski land transfer
11. transfer of sovereignty = transfer suwerenności transfer of sovereignty
14. Pennsylvania Transfer = Pensylwania Transfer Pennsylvania Transfer
15. Manhattan Transfer = Manhattan Transfer Manhattan Transfer
16. electron transfer = transfer elektronu electron transfer
17. population transfer = transfer ludności population transfer
  • If ethnic groups are affected by this, it may also be referred to as population transfer.
  • During and after the war millions of civilians were affected by forced population transfers.
  • The plan also called for a large population transfer.
  • They now seek to do it by population transfer.
  • The view of international law on population transfer underwent considerable evolution during the 20th century.
  • International law on population transfer underwent considerable evolution during the 20th century.
  • The population transfer occurred immediately in the middle of the evening.
  • Consequences of the German population transfer are visible in the countryside even today.
  • It is unlikely that much of a population transfer or displacement occurred.
  • Besides, various technical problems related to the population transfer had to be settled.
19. transfer of ownership = przeniesienie własności, przewłaszczenie, przeniesienie praw własności transfer of ownership
20. cash transfer = przekaz pieniężny cash transfer
21. arms transfer = ramiona przenoszą arms transfer
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.