eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"transfer" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

transfer rzeczownik

rzeczownik + transfer
Kolokacji: 69
technology transfer • heat transfer • data transfer • energy transfer • money transfer • wire transfer • file transfer • gene transfer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
2. heat transfer = rozchodzenie się ciepła heat transfer
4. money transfer = przekaz pieniędzy, przelew pieniędzy money transfer
5. energy transfer = przekazywanie energii energy transfer
7. file transfer = przesyłanie plików file transfer
9. land transfer = transfer ziemski land transfer
11. transfer of sovereignty = transfer suwerenności transfer of sovereignty
14. Pennsylvania Transfer = Pensylwania Transfer Pennsylvania Transfer
15. Manhattan Transfer = Manhattan Transfer Manhattan Transfer
  • The song was later recorded by The Manhattan Transfer.
  • In 2009, The Manhattan Transfer mark 40 years of creating music together.
  • Many songs from the album were subsequently covered by The Manhattan Transfer.
  • The Manhattan Transfer is an American mixed music group.
  • His translation of Manhattan Transfer is still considered to be exemplary.
  • The four became The Manhattan Transfer on October 1, 1972.
  • He remains the first call drummer for The Manhattan Transfer, and works with them as his schedule permits.
  • "We've spawned other groups, but the successful ones like Take 6 and Manhattan Transfer found their own identity."
  • Live is the ninth album released by The Manhattan Transfer.
  • Manhattan Transfer covered it again in 1978.
16. electron transfer = transfer elektronu electron transfer
17. population transfer = transfer ludności population transfer
19. transfer of ownership = przeniesienie własności, przewłaszczenie, przeniesienie praw własności transfer of ownership
20. cash transfer = przekaz pieniężny cash transfer
21. arms transfer = ramiona przenoszą arms transfer
transfer + rzeczownik
Kolokacji: 63
transfer fee • transfer station • transfer point • transfer window • January transfer window • transfer student • summer transfer window • ...
transfer + czasownik
Kolokacji: 22
transfer takes • transfer occurs • transfer goes • transfer requires • transfer comes • ...
czasownik + transfer
Kolokacji: 25
include transfers • allow transfer • sign on a transfer • join on a transfer • transfer is completed • ...
przymiotnik + transfer
Kolokacji: 84
free transfer • peaceful transfer • electronic transfer • recent transfer • direct transfer • ...
przyimek + transfer
Kolokacji: 21
for transfer • including transfers • before one's transfer • by transfer • from transfers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.