eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"market" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

market rzeczownik

rzeczownik + market
Kolokacji: 289
stock market • bond market • labor market • housing market • estate market • job market • flea market • capital market • bull market • ...
market + rzeczownik
Kolokacji: 257
market share • market value • market economy • market price • market capitalization • Market Street • market force • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
1. market share = udział w rynku, udziały w rynku market share
3. market economy = gospodarka rynkowa market economy
5. market capitalization = kapitalizacja rynkowa market capitalization
  • If that's true, can we ever believe in market research again?
  • But perhaps the most important reason is a lack of market research.
  • The apartment was close to his office, where he works in market research.
  • "If there was more market research, would behavior have been different?"
  • You see, it's the only piece of market research in its field.
  • What's interesting is that I do my own little market research.
  • Based on market research, the film had been expected to reach about $65 million at the box office.
  • This is a cold approach to be sent following market research.
  • Such market research was a key part of the bill that died in the Senate.
  • Both companies said their market research had found growing interest in better fuel economy.
9. market condition = warunek rynkowy market condition
10. market square = rynek (główny plac w centrum miasta) market square
11. market analyst = analityk rynku market analyst
12. market segment = segment rynku (bliżej zdefiniowana grupa nabywców) market segment
13. market index = wskaźnik rynkowy market index
14. market demand = popyt rynkowy market demand
15. market crash = krach na rynku market crash
16. market leader = lider produktu, produkt wiodący market leader
17. market rate = cena rynkowa market rate
18. market participant = uczestnik rynku market participant
20. market system = system rynkowy market system
21. market power = siła monopolowa market power
22. market town = miasto targowe market town
23. market place = rynek, miejsce handlu, miejsce zbytu market place
24. market area = obszar zbytu market area
25. market position = pozycja na rynku market position
26. market reform = reforma rynkowa market reform
27. market day = dzień targowy market day
28. Market Road = Droga rynkowa Market Road
29. market niche = nisza rynkowa market niche
30. market maker = animator rynku market maker
31. stock market crash = krach giełdowy stock market crash
32. market research firm = firma badań rynkowych market research firm
33. money market fund = fundusz lokacyjny rynku pieniężnego money market fund
34. market opportunity = możliwość wejścia na rynek market opportunity
36. market access = dostęp do rynku market access
37. market trend = tendencja rynkowa market trend
39. market cap = kapitalizacja rynkowa market cap
40. market economics = ekonomia rynkowa market economics
41. market research company = badania rynku spółka market research company
42. market garden = ogród warzywny market garden
43. market rent = czynsz na wolnym rynku market rent
44. market failure = niedoskonałość rynku, ułomność rynku market failure
45. Markets Stock price = Giełdy kurs akcji Markets Stock price
46. market researcher = specjalista od badania rynku market researcher
47. market average = średni kurs rynkowy market average
48. Markets Stock = Giełdy Towar Markets Stock
49. market activity = aktywność rynkowa market activity
50. market volatility = rynek niestabilność market volatility
51. market dominance = dominacja rynkowa market dominance
52. money market account = rachunek środków lokowanych na rynku pieniężnym money market account
54. market penetration = penetracja rynku market penetration
55. market capitalisation = kapitalizacja rynkowa market capitalisation
56. market hall = hala targowa market hall
57. market collapse = krach na rynku, załamanie rynku market collapse
58. market expectation = oczekiwanie rynkowe market expectation
59. market downturn = spadek rynkowy market downturn
60. market valuation = wycena rynkowa market valuation
61. bank money market account = rachunek środków lokowanych na rynku pieniężnym bankowy bank money market account
62. market analysis = analiza rynku market analysis
63. percent market share = procent udział w rynku percent market share
64. market competition = konkurencja na rynku market competition
65. market manipulation = manipulacja rynkowa market manipulation
66. market sector = sektor rynku market sector
67. market turmoil = zawirowania na rynku market turmoil
68. market decline = spadek koniunktury na rynku market decline
69. market stall = stragan, kram market stall
70. market data = dane rynkowe market data
71. market sentiment = tendencja rynkowa, nastrój na rynku market sentiment
72. market potential = potencjał rynkowy market potential
74. market reaction = reakcja rynku market reaction
75. market timing = próby przewidywania tendencji rynkowych market timing
76. stock market index = indeks giełdowy stock market index
77. market center = centrum rynkowe market center
78. market pressure = nacisk rynku, presja rynku market pressure
79. market indicator = wskaźnik rynkowy market indicator
80. Federal Open Market Committee = Federalista otwarty rynek Komitet Federal Open Market Committee
81. credit market participant = uczestnik rynku kredytowego credit market participant
82. market size = wielkość rynkowa market size
83. market structure = struktura rynku market structure
market + czasownik
Kolokacji: 188
market reacts • market closes • market opens • market falls • market continues • market rises • market grows • market begins • ...
czasownik + market
Kolokacji: 114
develop markets • open one's markets • invest in the stock market • aim at the market • make markets • operate in markets • ...
przymiotnik + market
Kolokacji: 369
financial market • free market • international market • European market • open market • black market • global market • ...
przyimek + market
Kolokacji: 22
between markets • including markets • off the market • onto the market • on the market • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.