ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

focus czasownik

focus + rzeczownik
Kolokacji: 34
focus attention • focus one's efforts • focus one's energies • focus one's eyes • focus one's mind • focus one's resources • ...
czasownik + focus
Kolokacji: 57
begin focusing • focus on improving • tend to focus • focus on developing • focus on helping • focus on creating • focus on providing • ...
focus + przyimek
Kolokacji: 38
focus on • focus upon • focus around • focus during • focus through • ...
focus + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 112
focus primarily • focus mainly • focus exclusively • focus solely • focus largely • focus entirely • focus heavily • focus specifically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(7) tightly, firmly, hard
Kolokacji: 3
2. firmly focused = stanowczo skupić firmly focused
  • The decision came with an eye firmly focused on the bottom line.
  • "I can only say I'm going to stay firmly focused on the future," she said.
  • I looked at Milton but his eyes were firmly focused on the road.
  • "While nothing can take away from the past, I am firmly focused on the future and the competitive challenge ahead of me."
  • Fashion is firmly focused on legs for the months ahead.
  • Until the 20th century, hospital expertise was firmly focused on London.
  • She treasured this moment, every eye firmly focused on her.
  • The different situations encountered at local, regional and national level require a response which is firmly focused on the specific situation.
  • Liddle has written four books, all focusing firmly on European issues.
  • We're keeping our eyes firmly focused on the tasks ahead.
3. focus hard = skup mocno focus hard
(8) sharply, suddenly
Kolokacji: 2
(10) highly, extremely
Kolokacji: 2
(11) directly, immediately
Kolokacji: 2
(14) strictly, precisely, correctly
Kolokacji: 3
(15) properly, rightly, unfairly
Kolokacji: 3
(17) finally, eventually
Kolokacji: 2
(18) squarely, straight
Kolokacji: 2
(19) carefully, deliberately
Kolokacji: 2
(20) normally, singularly
Kolokacji: 2
(21) consistently, constantly
Kolokacji: 2
(22) internationally, globally
Kolokacji: 2
(23) similarly, equally
Kolokacji: 2
(24) resolutely, single-mindedly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.