BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ziemia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ziemia" po polsku

ziemia

obrazek do "land" po polsku obrazek do "the ground" po polsku the ground near NASA's From Wikipedia, the free obrazek do "ground" po polsku obrazek do "soil" po polsku Organic Gardening Soil obrazek do "dirt" po polsku invading the dirt December 23,
rzeczownik
 1. land *****
  • ziemia, pole [niepoliczalny]
   This land is good for growing fruit trees. (Ta ziemia jest dobra do uprawy drzew owocowych.)
   What will you do with such a big land? (Co zrobisz z tak dużym polem?)
   I am going to develop this land. (Zamierzam rozwinąć to pole.)
 2. the ground ****
  • ziemia, powierzchnia ziemi
   I sat on the ground. (Usiadłem na ziemi.)
   The ground is frozen. (Ziemia jest zamarznięta.)
 3. ground *****
  • ziemia, grunt [niepoliczalny]
   The ground was covered with snow. (Ziemia pokryta była śniegiem.)
   Miners work under the ground. (Górnicy pracują pod ziemią.)
   He decided to plant trees on the ground he inherited from his father. (On zdecydował się posadzić drzewa na gruncie, który odziedziczył po swoim ojcu.)
  • ziemia, gleba [niepoliczalny]
   We need to buy some ground, I want to plant new flowers. (Musimy kupić trochę ziemi, chcę posadzić nowe kwiaty.)
   The ground here is very dry. (Gleba w tym miejscu jest bardzo sucha.)
  • ziemia, teren (obszar) [niepoliczalny]
   This ground belongs to my father. (Ta ziemia należy do mojego ojca.)
   Do not enter this ground. (Proszę nie wchodzić na ten teren.)
 4. soil ***
  • gleba, ziemia [policzalny lub niepoliczalny]
   The soil is very fertile in some parts of Ukraine. (Gleba jest bardzo żyzna w niektórych regionach Ukrainy.)
   The soil in my garden is very weak. (Gleba w moim ogródku jest bardzo słaba.)
   Your flowers are beautiful, the soil must be really good here. (Twoje kwiaty są piękne, gleba musi być tutaj naprawdę dobra.)
   link synonim: earth
 5. earth , ****
  • ziemia, gleba [niepoliczalny]
   Her garden consisted of nothing but weeds and bare earth. (Jej ogród nie zawierał niczego prócz chwastów i gołej ziemi.)
   The earth is so dry, let's hope it will rain tomorrow. (Gleba jest taka sucha, miejmy nadzieję, że jutro będzie padać.)
   link synonim: soil
  • ziemia, stały ląd [niepoliczalny]
   After the horrible storm we were grateful when we reached the earth. (Po okropnym sztormie byliśmy wdzięczni, kiedy dotarliśmy do stałego lądu.)
   I can see the earth, we're saved! (Widzę ziemię, jesteśmy uratowani!)
   zobacz także: ground
  • ziemia (w przeciwieństwie do niebios czy piekieł) [niepoliczalny]
   This village was a place where the barrier between Earth and Hell seemed to blur. (Ta wioska była miejscem, gdzie granica między Ziemią a Piekłem zdawała się zacierać.)
   The priest said the earth is a place of God as well. (Ksiądz powiedział, iż ziemia też jest miejscem Boga.)
 6. dirt , **
  • ziemia, gleba  AmE [niepoliczalny]
   You have dirt under your nails. (Masz ziemię pod paznokciami.)
   There's dirt on my new carpet and I can't clean it. (Na moim nowym dywanie jest ziemia i nie mogę jej wyczyścić.)
 7. floor *****   potocznie
  We didn't bring a blanket and we had to sit on the floor. (Nie przynieśliśmy koca i musieliśmy siedzieć na ziemi.)
  The child tripped and fell to the floor. (Dziecko potknęło się i upadło na ziemię.)
  I didn't want to sit on the floor, so I spread my jacket on the grass. (Nie chciałam siadać na ziemi, więc rozłożyłam moją kurtkę na trawie.)
 8. farmland
  • pole uprawne, ziemia, grunty rolne [niepoliczalny]
   Dubai has no farmland, but it can import food. (Dubaj nie ma pól uprawnych, ale może importować żywność.)
   His farmland was too big to handle all by himself, so he hired a couple of farmhands. (Jego pole uprawne było za duże, żeby mógł sobie sam z nim poradzić, więc wynajął kilku pomocników.)
   link synonim: field
 9. terra  
 10. landfall
 11. yird ScoE
 12. dutty slang  
 13. yeard , yird
obrazek do "Earth" po polsku
rzeczownik
 1. Earth , , także: the Earth , earth , **** , także: eard ScoE
  • Ziemia (jako planeta) [tylko liczba pojedyncza]
   Without air, the Earth would be a desert. (Bez powietrza, Ziemia byłaby pustynią.)
   She seemed the most beautiful girl on earth. (Ona wydawała się najpiękniejszą dziewczyną na ziemi.)
   How many people live on planet Earth? (Ile osób zamieszkuje planetę Ziemia?)

Powiązane zwroty — "ziemia"

rzeczownik
przymiotnik
goły (np. skała, ziemia) = bare
rolny (np. ziemia rolna) = agrarian
ziemski = terrestrial +11 znaczeń
urodzajny (np. ziemia) = productive
bezpłodny (np. ziemia, gleba) = barren
przyziemny = mundane +2 znaczenia
ziemny = earthen +1 znaczenie
naziemny = ground-based +5 znaczeń
ziemisty = earthy +7 znaczeń
osiedlona (ziemia) = settled
czasownik
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo