Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"lekceważyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekceważyć" po polsku

lekceważyć

czasownik
 1. ignore , ***
  • ignorować, lekceważyć, nie zważać, pomijać (np. fakty) [przechodni]
   He ignored the fact that she was married. (On ignorował fakt, że ona była zamężna.)
   My aunt ignored first symptoms of her disease. (Moja ciocia zlekceważyła pierwsze symptomy swojej choroby.)
 2. neglect **
  • zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem) [przechodni]
   to fail to take proper care of something
   You shouldn't neglect your homework. (Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.)
   Don't neglect your health. (Nie zaniedbuj swojego zdrowia.)
   This problem is serious, don't neglect it. (Ten problem jest poważny, nie lekceważ go.)
 3. disdain *
  • gardzić, lekceważyć oficjalnie
   I do not like people who disdain the others. (Nie lubię ludzi, którzy gardzą innymi.)
 4. scorn
 5. sidestep
 6. trifle
  • lekceważyć, żartować, igrać (z czymś)
   Don't trifle with her feelings. (Nie igraj z jej uczuciami.)
 7. snub
 8. override
 9. ritz
 10. disoblige
 11. disprize
 1. make light  
idiom
 1. take no notice of something , take no notice of someone
phrasal verb
 1. cry down
 1. ignore something ***  
  Stop ignoring me. (Przestań mnie lekceważyć.)
  Don't ignore it, it's a serious problem. (Nie lekceważ tego, to poważny problem.)
 2. be in contempt of something  
 3. take something lightly
idiom
 1. make little of something , make light of something
  • lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
   I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
   He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
phrasal verb
 1. cry something down
czasownik
 1. not see that it matters
czasownik
 1. blank somebody **
idiom
 1. trample somebody underfoot
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
   zobacz także: send somebody to Coventry
 3. flout
  • zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj, tradycję)
   You flouted our tradition and you have to suffer punishment. (Zlekceważyłeś naszą tradycję i musisz ponieść karę.)
   If you flout the rules, you'll be fired. (Jeśli zlekceważysz zasady, zostaniesz zwolniony.)
   She flouted the law and paid the piper. (Ona zlekceważyła prawo i poniosła konsekwencje.)

Powiązane zwroty — "lekceważyć"

czasownik
ważyć = weigh , weigh up +4 znaczenia
ważyć się = dare +1 znaczenie
rzeczownik
lekceważenie = disdain +13 znaczeń
idiom
przymiotnik
lekceważący = dismissive +10 znaczeń
przysłówek
lekceważąco = dismissively +8 znaczeń

"lekceważyć" — Słownik kolokacji angielskich

make light kolokacja
 1. make czasownik + light rzeczownik = lekceważyć
  Bardzo silna kolokacja

  Want to know more about how and why living things make light?

  Podobne kolokacje:
 2. make czasownik + light przymiotnik = lekceważyć
  Luźna kolokacja

  The filling can be made light or dense.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo