NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"lekceważenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lekceważenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

lekceważenie

rzeczownik
 1. disdain *
  • pogarda, lekceważenie formal [UNCOUNTABLE]
   They do not accept education systems which send them to the market of unemployment and social disdain. (Nie akceptują systemów szkolnictwa, które wysyłają ich na rynek bezrobocia i wystawiają na pogardę społeczną.)
   Such is the disdain for human rights when a political order does not allow parents to have as many children as they want. (To pogarda dla praw człowieka, kiedy nakaz polityczny nie pozwala rodzicom mieć takiej liczby dzieci, jakiej oni chcą.)
 2. disregard *
 3. scorn
 4. disobligingness  
 5. scorning
 6. ignoring
 7. disdainfulness
 8. inattentiveness
 9. disdaining
 10. neglecting
 11. disprizing
 12. go-by   slang
 13. dismisiveness   [UNCOUNTABLE]
czasownik
 1. ignore ***
 2. neglect **
  • zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem) [TRANSITIVE]
   to fail to take proper care of something
   You shouldn't neglect your homework. (Nie powinieneś zaniedbywać prac domowych.)
   Don't neglect your health. (Nie zaniedbuj swojego zdrowia.)
   This problem is serious, don't neglect it. (Ten problem jest poważny, nie lekceważ go.)
 3. disdain *
 4. scorn
 5. sidestep
 6. trifle
 7. snub
 8. override
 9. ritz
 10. disoblige
 11. disprize
 1. make light  
phrasal verb
 1. cry down
 1. ignore something ***  
  Stop ignoring me. (Przestań mnie lekceważyć.)
  Don't ignore it, it's a serious problem. (Nie lekceważ tego, to poważny problem.)
 2. be in contempt of something  
 3. take something lightly
idiom
 1. make little of something , make light of something
  • lekceważyć coś, umniejszać znaczenie czegoś
   I made little of those classes and I failed them. (Lekceważyłem te zajęcia i ich nie zaliczyłem.)
   He made little of this serious situation. (On umniejszał znaczenie tej poważnej sytuacji.)
phrasal verb
 1. cry something down
czasownik
 1. not see that it matters
czasownik
 1. discount **
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. flout
  • zlekceważyć (prawo, zasadę, zwyczaj, tradycję)
   You flouted our tradition and you have to suffer punishment. (Zlekceważyłeś naszą tradycję i musisz ponieść karę.)
   If you flout the rules, you'll be fired. (Jeśli zlekceważysz zasady, zostaniesz zwolniony.)
   She flouted the law and paid the piper. (Ona zlekceważyła prawo i poniosła konsekwencje.)
czasownik
 1. blank somebody **
idiom
 1. trample somebody underfoot