"speaker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

speaker rzeczownik

rzeczownik + speaker
Kolokacji: 53
Assembly speaker • guest speaker • keynote speaker • Deputy Speaker • Council Speaker • stereo speaker • commencement speaker • ...
speaker + rzeczownik
Kolokacji: 26
speaker system • Speaker Newt Gingrich • House Speaker Newt Gingrich • Assembly Speaker Sheldon Silver • speaker phone • ...
speaker + czasownik
Kolokacji: 126
speaker includes • speaker says • speaker uses • speaker makes • speaker calls • ...
czasownik + speaker
Kolokacji: 36
elect Speaker • feature speakers • include speakers • serve as Speaker • find a speaker • ...
przymiotnik + speaker
Kolokacji: 137
native speaker • public speaker • motivational speaker • English speaker • fluent speaker • frequent speaker • new Speaker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. native speaker = rodzimy użytkownik języka native speaker
  • He was almost certain to have been a native speaker of the language.
  • The last of the old native speakers died in 1974.
  • But let me run it by some native speakers and get back to you.
  • Below, a table with the number of native speakers in 1980 is provided.
  • However, only 100-150 native speakers of the language remain there.
  • Being a native speaker is still not enough in the game of communication.
  • Therefore no specific data on the number of its native speakers are available.
  • Children whose parents are native English speakers often see little benefit to learning another language.
  • The last confirmed native speaker of the language died in 1864.
  • The presence of native speakers has other benefits, he said.
2. public speaker = mówca, orator (osoba przemawiająca publicznie) public speaker
4. English speaker = osoba posługująca się językiem angielskim English speaker
5. fluent speaker = elokwentny mówiący fluent speaker
6. frequent speaker = częsty mówiący frequent speaker
7. new Speaker = nowy Mówiący new Speaker
8. Spanish speaker = Hiszpański mówiący Spanish speaker
10. featured speaker = przedstawiany mówiący featured speaker
11. main speaker = główny mówiący main speaker
12. French speaker = Francuski mówiący French speaker
13. non-native speaker = nierodowity użytkownik języka, nierodzimy użytkownik języka, nienatywny użytkownik języka non-native speaker
14. German speaker = osoba niemieckojęzyczna, osoba mówiąca po niemiecku German speaker
15. popular speaker = popularny mówiący popular speaker
16. small speaker = mały mówiący small speaker
18. good speaker = dobry mówiący good speaker
19. built-in speaker = wbudowywany głośnik built-in speaker
20. regular speaker = stały mówiący regular speaker
21. prominent speaker = znaczący mówiący prominent speaker
22. loud speaker = hałaśliwy mówiący loud speaker
23. non-English speaker = nie-angielski mówiący non-English speaker
przyimek + speaker
Kolokacji: 17
by speakers • of speakers • for speakers • with speakers • to speakers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.