KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"read" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

read czasownik

read + rzeczownik
Kolokacji: 283
read novels • read poetry • read material • read passages • read magazines • read English • read music • read literature • read stories • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. read poetry = odczytana poezja read poetry
3. read material = przeczytany materiał read material
4. read passages = przeczytane fragmenty read passages
6. read English = studiowany angielski read English
7. read music = czytać zapis nutowy read music
10. read documents = przeczytane dokumenty read documents
11. read literature = przeczytana literatura read literature
13. read things = przeczytane rzeczy read things
14. read parts = przeczytane części read parts
16. read data = odczytane dane read data
17. read the drug news = przeczytaj wiadomości narkotykowe read the drug news
  • Before she could say anything else, however, he had read her mind.
  • Even without reading his mind, she knew what he was thinking.
  • The man was very nearly able to read her mind.
  • We couldn't have read his mind and known what he would do.
  • She was trying not to think about his reading her mind.
  • He looked at me, and I tried to read his mind.
  • Data asked once again, almost as though he could read her mind.
  • Just how much have you been reading my mind of late?
  • I don't have to read your mind to feel that much.
  • Perhaps they could read his mind, but weren't doing it at the moment.
21. read one's privacy policy = czytać czyjś polityka prywatności read one's privacy policy
23. read one's work = czytać czyjś praca read one's work
26. read Joel = przeczytany Joel read Joel
27. read one's post = czytać czyjś poczta read one's post
28. read one's blog = czytać czyjś blog read one's blog
29. read one's piece = czytać czyjś kawałek read one's piece
30. read one's face = czytać czyjś twarz read one's face
31. read all directions = odczytaj wszystkie wskazówki read all directions
32. read one's speech = czytać czyjś przemówienie read one's speech
34. read law = studiować prawo read law
35. read one's mail = czytać czyjś poczta read one's mail
37. read one's guide = czytać czyjś przewodnik read one's guide
38. read one's essay = czytać czyjś wypracowanie read one's essay
39. read excerpts = przeczytane wyjątki read excerpts
40. read one's column = czytać czyjś kolumna read one's column
41. read stuff = przeczytane coś read stuff
42. read fiction = przeczytana fikcja read fiction
43. read one's diary = czytać czyjś dziennik read one's diary
44. read all comments Vignette = przeczytaj wszystkim komentarzom Winietę read all comments Vignette
45. read opinions = odczytane opinie read opinions
46. read classics = przeczytana klasyka read classics
53. read programmes = odczytane programy read programmes
56. ability to read = umiejętność przeczytania ability to read
57. read the headline = przeczytaj nagłówek read the headline
64. read a lot = dużo czytaj read a lot
69. read philosophy = studiowana filozofia read philosophy
72. read one's FAQ = czytać czyjś FAQ read one's FAQ
74. time to read = czas przeczytać time to read
75. read the chapter = przeczytaj rozdział read the chapter
76. read tales = odczytane opowieści read tales
80. read the print = przeczytaj czcionkę read the print
82. read the number = przeczytaj liczbę read the number
84. read scores = przeczytane wyniki read scores
86. read people = przeczytani ludzie read people
87. read comics = przeczytani komicy read comics
89. read the time = odczytywać czas, odczytywać godzinę read the time
90. read the play = odczytaj grę read the play
91. read this advice = odczytaj tę radę read this advice
92. read one's eyes = czytać czyjś oczy read one's eyes
94. book to read = książka przeczytać book to read
95. read portions = przeczytane części read portions
96. read uses = odczytane wykorzystania read uses
97. read one's responses = czytać czyjś odpowiedzi read one's responses
99. read Shakespeare = przeczytany Szekspir read Shakespeare
czasownik + read
Kolokacji: 62
start reading • begin reading • finish reading • enjoy reading • remember reading • stop reading • sit reading • keep reading • ...
read + przyimek
Kolokacji: 53
read out • read up • read off • read about • read through • ...
read + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
read aloud • widely read • read somewhere • read about • carefully read • actually read • simply read • once read • read further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.