TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"potok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potok" po polsku

potok

obrazek do "stream" po polsku obrazek do "cascade" po polsku Proxy Falls, Cascade Range,
rzeczownik
 1. stream *** , creek AmE ***
  • strumień, strumyk, rzeczka, potok [policzalny]
   During the long walk we found a mountain stream. (W czasie długiej wędrówki odnaleźliśmy górski strumień.)
   If you get lost in the mountains, try to follow down the stream. (Jeśli zgubisz się w górach, spróbuj podążać w dół strumienia.)
 2. flow , ***
  • strumień, potok (ruchu ulicznego) [policzalny lub niepoliczalny]
   The flow of cars jammed the motorway. (Strumień samochodów zakorkował autostradę.)
  • napływ, przepływ, potok (np. informacji, towarów) [niepoliczalny]
   The flow of ideas and information was too strong to be stopped. (Przepływ idei i informacji był zbyt silny, aby go powstrzymać.)
   Since he was elected there has been a steady flow of young people leaving the country. (Odkąd on został wybrany młodzi ludzie opuszczają kraj ciągłym strumieniem.)
 3. cascade *
  • kaskada, potok (w formie małego wodospadu)
   They had a house next to a cascade. (Oni mieli dom obok potoku.)
  • kaskada, potok (np. włosów, muzyki, słów)
   When we asked him what happened, he unleashed a cascade of words. (Kiedy zapytaliśmy go, co się stało, on wyrzucił z siebie potok słów.)
 4. brook *
  • potok, ruczaj, strumień, strumyk
   Can't you see the lovely brook as it flows through the valley? (Czy nie widzisz ślicznego strumyka, jak płynie przez dolinę?)
   There's a brook in front of my home. (Przed moim domem jest potok.)
 5. pipeline **   [policzalny]
 6. burn ***
  • potok, strumień [policzalny]
   The small burn on the side of the mountain was very cold. (Mały strumień na zboczu góry był bardzo zimny.)
   I washed my hands in a little burn. (Umyłem ręce w małym potoku.)
 7. torrent
  • potok (np. słów), strumień (np. łez), stek (np. wyzwisk)
   I didn't understand the torrent of his words. (Nie zrozumiałem potoku jego słów.)
   She stood and listened to his torrent of abuse. (Ona stała i słuchała jego steku wyzwisk.)
 8. deluge
  • lawina (np. słów), potok (np. łez)
   Her deluge of words surprised me. (Jej lawina słów mnie zaskoczyła.)
   His deluge of tears didn't move me. (Jego potok łez mnie nie wzruszył.)
 9. volley
 10. gush
 11. bourn
 12. onrush