"całość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całość" po polsku

całość

rzeczownik
 1. whole *****   [policzalny]
  This text should be interpreted as a whole. (Ten tekst powinien być zinterpretowany jako całość.)
 2. totality
  • całość, ogół, całokształt oficjalnie [niepoliczalny]
   A claim should be scientifically substantiated by taking into account the totality of the scientific data available, and by weighing up the evidence. (Oświadczenie powinno być naukowo uzasadnione z uwzględnieniem ogółu dostępnych danych naukowych oraz poprzez ocenę mocy naukowej dowodów.)
   The totality of his works is available in the library. (Całokształt jego dzieł jest dostępny w bibliotece.)
 3. entirety  
 4. wholeness
 5. entireness  
 6. whole megillah AmE , także: big megillah AmE
  • całość, wszystko, co z tym związane slang
   I couldn't be more proud. I'm not talking only about the nomination, but the whole megillah. (Jestem bardzo dumny. Nie mówię tylko o nominacji, lecz o całości.)
   There's nothing more to tell you. That's the whole megillah. (Nie mam nic więcej do powiedzenia. To już całość.)
idiom
 1. the whole enchilada , whole enchilada
 2. the full monty BrE
idiom
 1. the whole caboodle  
rzeczownik
 1. whole of something

Powiązane zwroty — "całość"

przysłówek
razem (w jedną całość) = together
całkiem = all +11 znaczeń
całościowo = globally +2 znaczenia
rzeczownik
szczegóły (całość wiedzy) = details
przychody (całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania) = revenue , revenues
encja (całość lub część dokumentu SGML) = entity
pełnia (całość) = full
blogosfera (blogi pisane przez użytkowników internetu jako całość) = blogosphere
blogi i osobiste strony WWW (rozumiane jako całość) = blogosphere
przymiotnik
cały = entire +5 znaczeń
zintegrowany (zaplanowany jako całość) = integrated
całościowy = holistic , także: wholistic +3 znaczenia
inne
inne
idiom
czasownik
phrasal verb

"całość" — Słownik kolokacji angielskich

whole enchilada kolokacja
 1. whole przymiotnik + enchilada rzeczownik = całość, wszystko
  Luźna kolokacja

  The answer, the whole big enchilada, is a lot more complex than that.

  Podobne kolokacje: