ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"całkiem sam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkiem sam" po polsku

całkiem sam

 1. absolutely alone , completely alone
przysłówek
 1. all , *****
  • całkiem, w pełni, całkowicie
   She was all alone. (Ona była całkiem sama.)
   You're all happy, what's happened? (Jesteś całkiem szczęśliwy, co się stało?)
 2. pretty , ****
  • całkiem, dosyć, raczej
   I was pretty sure he wouldn't like it. (Byłem całkiem pewien, że jemu się to nie spodoba.)
   Take your coat - it's pretty cold today. (Weź płaszcz - dzisiaj jest dosyć zimno.)
   I know him pretty well. (Znam go dosyć dobrze.)
   link synonim: quite
 3. quite *****
  • całkiem, dość, dosyć (znacznie, lecz niezupełnie) British English
   The film's quite good. (Ten film jest całkiem dobry.)
   "How are you doing at school?" "Quite well, thanks." ("Jak sobie radzisz w szkole?" "Całkiem dobrze, dzięki.")
   "Is she your girlfriend?" "Not quite, it's complicated." ("Czy ona jest twoją dziewczyną?" "Nie całkiem, to skomplikowane.")
   link synonimy: fairly, pretty
  • całkiem, bardzo American English
   You and your brother are quite different. (Ty i twój brat jesteście bardzo różni.)
 4. rather ****
  • raczej, dosyć, całkiem
   She's rather nice to people. (Ona jest raczej miła dla ludzi.)
   It's rather unusual to see a rainbow at this time. (Jest raczej niespotykane, żeby zobaczyć tęczę o tej porze.)
   "Do you like her?" "Yes, she's rather nice." ("Lubisz ją?" "Tak, jest całkiem miła.")
   Przysłówek "rather" ma większy stopień intensyfikacji niż "quite". Często również sugeruje, że coś było lepsze/gorsze niż się spodziewaliśmy lub lepsze/gorsze niż zazwyczaj.
  • dosyć, całkiem (stosowane do tonowania wypowiedzi)
   I'm rather hungry, let's order something in. (Jestem dosyć głodny, zamówmy coś.)
 5. altogether **
  • zupełnie, całkiem, całkowicie
   We've lost contact with them altogether. (Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.)
   This didn't altogether surprise me. (To zupełnie mnie nie zaskoczyło.)
   It stopped raining altogether. (Całkowicie przestało padać.)
   We have an altogether different idea. (Mamy zupełnie inny pomysł.)
 6. fairly ***
  • raczej, dość, dosyć, całkiem (w odpowiednim stopniu)
   She learns fairly easily. (Ona uczy się dość łatwo.)
   It is a fairly easy topic. (To jest dość łatwy temat.)
   W tym znaczeniu "fairly" występuje z przymiotnikiem lub przysłówkiem.
   link synonim: quite
 7. all over ***
 8. reasonably *
 9. full *****
 10. gaily , także: gayly
 11. whole *****
 12. canny , także: cannily
 1. kind of ***** , także: kinda American English potocznie
 2. all but **
 1. not that ***
 2. not quite , **
  • nie bardzo, nie całkiem, niezbyt
   I'm not quite sure how I feel about her. (Nie jestem całkiem pewny, co do niej czuję.)
   "Are you well already?" "Not quite." ("Czy jesteś już zdrowy?" "Nie całkiem.")
   link synonim: not that
przysłówek
 1. not exactly **
 1. not altogether
  • nie całkiem, nie do końca

Powiązane zwroty — "całkiem sam"

przymiotnik
całkowity = entire +21 znaczeń
przysłówek
całkowicie = completely +21 znaczeń
inne
idiom
rzeczownik
całość = whole +3 znaczenia

powered by  eTutor logo