"Fed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Fed" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. System Rezerwy Federalnej, Rezerwa Federalna (w USA)
  The Federal Reserve has never been subjected to an outside audit. (Rezerwa Federalna nigdy jeszcze nie została poddana zewnętrznemu audytowi.)
  We cannot withdraw any money from the Federal Reserve for this project. (Nie możemy wyjąć żadnych pieniędzy na ten projekt z Rezerwy Federalnej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Now to feed your bots.
czasownik
Formy nieregularne: past tense  fed, past participle  fed
 1. karmić, nakarmić [TRANSITIVE]
  Would you mind feeding the cat while I'm away? (Mógłbyś nakarmić kota, kiedy mnie nie będzie?)
  I feed my dog twice a day. (Karmię mojego psa dwa razy dziennie.)
  Feed me! (Nakarm mnie!)
 2. żywić, wyżywić, wykarmić [TRANSITIVE]
  I bought enough food to feed a family of six. (Kupiłem wystarczająco jedzenia, żeby wykarmić rodzinę złożoną z sześciu osób.)
  A parent is required to clothe and feed their child. (Rodzic jest zobowiązany do ubierania i karmienia swojego dziecka.)
  There is enough food to feed the world. (Jest wystarczająco dużo jedzenie, żeby wykarmić świat.)
 3. nawozić (roślinę) [TRANSITIVE]
  You need to feed your vegetables once a week. (Musisz nawozić swoje warzywa raz na tydzień.)
  link synonim: fertilise
 4. jeść, żywić się, posilać się, pożywiać się (o dziecku lub zwierzęciu) [INTRANSITIVE]
  My baby is not old enough to feed itself. (Moje dziecko jest za małe, żeby mogło się samo posilać.)
  Rats feed at night. (Szczury żywią się w nocy.)
 5. wprowadzać (dane do komputera przez jakiś czas) [TRANSITIVE]
  The information is fed into the system by this team. (Informacje są wprowadzane do systemu przez ten zespół.)
  W tym znaczeniu "feed" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
 6. doprowadzać, dostarczać (np. wodę, gaz) [TRANSITIVE]
  This bath is fed by natural springs. (W tej wannie woda jest doprowadzana z naturalnych źródeł.)
  These tiny vessels feed water to the entire system. (Te małe pojemniki doprowadzają wodę do całego układu.)
 7. napełniać, wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) [TRANSITIVE]
  You have to feed the parking meter. (Musisz napełnić parkometr.)
  A feeding tube is feed down the patient's throat. (Rurka do karmienia jest wprowadzona przez gardło pacjenta.)
 8. podsycać, pogłębiać (emocje, uczucia) [TRANSITIVE]
  Her depression was fed by her loneliness. (Jej depresja była pogłębiana jej samotnością.)
  Did my news feed your emotions? (Czy moje informacje podsyciły twoje emocje?)
 9. karmić (np. informacjami, ideami) [TRANSITIVE]
  An insider was feeding secret information to the tabloid. (Osoba wewnętrzna karmiła tabloid tajnymi informacjami.)
  The teacher fed us unnecessary information. (Nauczyciel karmił nas niepotrzebnymi informacjami.)
 10. przesyłać (sygnał, np. pomiędzy urządzeniami) technical [TRANSITIVE]
  The signal was fed between the machines directly. (Sygnał został przesłany bezpośrednio pomiędzy maszynami.)
 11. zaspokajać (nałóg) informal [TRANSITIVE]
  She was ready to steal in order to feed her habit. (Ona była gotowa kraść by zaspokoić swój nałóg.)
  link synonim: satisfy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. pokarm, karma, pożywienie, pasza (dla zwierząt) [UNCOUNTABLE]
  I'll prepare some chicken feed after work. (Po pracy przygotuję trochę pokarmu dla kurczaków.)
  We need to buy some feed for animals. (Musimy kupić trochę karmy dla zwierząt.)
 2. zasilanie, doprowadzanie (np. paliwa) [COUNTABLE]
  This programme controls the fuel feed to the engine. (Ten program kontroluje doprowadzanie paliwa do silnika.)
 3. transmisja, połączenie (pomiędzy różnymi stacjami lub wozem transmisyjnym a studiem) technical [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  We need to provide feed between station 1 and 3. (Musimy zapewnić połączenie między stacją 1 i 3.)
  We've lost the feed with the second station. (Straciliśmy połączenie z drugą stacją.)
  There was a live feed from the ISS on TV today. (Była transmisja na żywo z ISS w telewizji dzisiaj.)
 4. wyżerka old-fashioned [COUNTABLE]
  After a long walk we had a feed. (Po długim spacerze mieliśmy wyżerkę.)
  What a feed, did you cook all of this yourself? (Co za wyżerka, ugotowałaś to wszystko sama?)
  We organized a family feed last night. (Zorganizowaliśmy rodzinną wyżerkę zeszłej nocy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Bottle Feeding Baby, Infant,
rzeczownik
 1. karmienie (dziecka) [COUNTABLE]
  His baby has one feed every few hours. (Jego dziecko ma karmienie co parę godzin.)
  I forgot about my child's feed. (Zapomniałam o karmieniu mojego dziecka.)
  Did you remember about the feeding? (Pamiętałeś o karmieniu?)

federal ***** , fed. (skrót)

przymiotnik
 1. federacyjny, związkowy
  Federal policy has always had tremendous power to shape the future. (Federacyjna polityka zawsze miała olbrzymią siłę, by kształtować przyszłość.)
 2. federalny (ogólnoamerykański, ponadstanowy)
  My father is in the federal prison for 20 years. (Mój ojciec jest w więzieniu federalnym od 20 lat.)
  I didn't agree to be a witness in a federal case. (Nie zgodziłem się być świadkiem w federalnej sprawie.)
  I hated the federal government for what it took from me. (Nienawidziłem federalnego rządu za to, że mi wszystko zabrali.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
Formy nieregularne: past tense  fed, past participle  fed
 1. podawać coś komuś (np. piłkę) [TRANSITIVE]
  They learnt quickly how to feed the ball to each other. (Oni szybko się nauczyli, jak podawać piłkę do siebie nawzajem.)
  Can you feed the ball to me from half way line? (Czy możesz podać do mnie piłkę z połowy boiska?)

fed

rzeczownik
 1. agent federalny, agent FBI American English informal
  Every cop and fed in the city is looking for me. (Szuka mnie każdy gliniarz i agent federalny w mieście.)
  Getting past the feds won't be easy. (Przejście przez agentów federalnych nie będzie łatwe.)